29 พ.ค. 2560
2,640 ครั้ง

HITAP เปิดอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 13

HITAP เปิดอบรม

การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 13

 

EE หรือ Health Economic Evaluation Training เป็นเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุข เพื่อให้เกิดการเลือกใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการคือ

 • ประกอบการตัดสินใจบรรจุยาเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ
 • ประกอบการตัดสินใจพิจารณาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
 • ประกอบการตัดสินใจ ปรับปรุงชุดสิทธิประโยชน์และระบบบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

 

ระยะเวลาการอบรมตั้งแต่วันที่  7 - 11 สิงหาคม 2560 โดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตรคือ

 

 

หลักสูตรเบื้องต้น (7 - 8 สิงหาคม 2560)

เหมาะกับผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานด้านการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข เน้นการบรรยายเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ความสำคัญ วิธีการ และขั้นตอนของการประเมิน ตลอดจนบทบาทของผลการประเมินต่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย

เนื้อหาการอบรม

 • Introduction to health economic evaluation
 • Cost analysis
 • Discounting and consumer price index
 • Systematic review/meta-analysis
 • Outcome assessment
 • Health economic evaluation results
 • Result presentation
 • Critical appraisal & retrieving economic evaluation studies
 • Roles of Health Technology Assessment in decision making

 

 

หลักสูตรเชิงปฏิบัติการ (9 - 11 สิงหาคม 2560)

เหมาะกับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานด้านการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือผู้ที่ต้องการนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานจริง เน้นการทำแบบฝึกหัดเรื่องการใช้โปรแกรมหรือแบบจำลองต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการควรมีพื้นฐานการใช้งาน MS Excel เป็นอย่างดี

เนื้อหาการอบรม

 • Basic medical statistics
 • Decision analysis: uses and limitations
 • Probabilistic modeling
 • Result presentation from probabilistic modeling
 • Budget impact analysis
 • Transferability of economic evaluations across countries

 

หลักสูตรและค่าลงทะเบียน

 

  หลักสูตร    ชำระเงินภายใน       
      วันที่ 26 พ.ค. 2560
ชำระเงินตั้งแต่
      วันที่ 27 พ.ค. 2560 

หลักสูตรเบื้องต้น

6,500 บาท 7,500 บาท

หลักสูตรเชิงปฏิบัติการ

13,000 บาท 15,000 บาท


พิเศษสำหรับนักศึกษา

 

 

 

หลักสูตร       

 สำหรับนักศึกษา    

หลักสูตรเบื้องต้น 

4,500 บาท*     

หลักสูตรเชิงปฏิบัติการ

7,000 บาท**

 

* โควตานักศึกษาหลักสูตรเบื้องต้น จำนวน 10 คน
** โควตานักศึกษาหลักสูตรปฏิบัติการ จำนวน 5 คน

รับสมัครและชำระเงินตั้งแต่  10 มีนาคม - 14 กรกฏาคม 256

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ