15 ม.ค. 2561
6,224 ครั้ง

'ฉัตรชัย' ตั้งเป้าพัฒนาภาคใต้ปี62 ใช้งบ 3.5 หมื่นลบ. เน้นท่องเที่ยว-เกษตร-ประมง-น้ำ

             พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบาย พัฒนาภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน ครั้งที่ 1/2561 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ว่า วันนี้เป็นการประชุมเพื่ออนุมัติงบประมาณแผนการพัฒนาจังหวัดภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ให้สอดรับกับแผนพัฒนาภาคพ.ศ. 2560-2564 แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561-2564 โดยเบื้องต้นได้มีการอนุมัติงบประมาณประจำปี 2561 ไปแล้ว แต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแผนงานโครงการ จำนวน 10 โครงการเนื่องจากต้องเปลี่ยนเส้นทางทำถนนให้เลี่ยงเขตป่า ใช้งบประมาณเพิ่ม 120 ล้านบาท 
 
             ส่วนงบประมาณปี 2562 ได้ตั้งเป้าสำหรับงบประมาณไว้ที่ 35,000 ล้านบาท ขณะที่งบประมาณพัฒนาภาคใต้ ระหว่างปี 2560-2564 อยู่ที่ประมาณ 160,000 ล้านบาท แต่ตัวเลขต้องผ่านการกลั่นกรองอีกครั้งหนึ่ง ในการประชุม วันที่ 25 มกราคมนี้อีกครั้ง ก่อนนำเสนอนายกรัฐมนตรีในช่วงปลายเดือน
 
         โดยจะเน้นที่การท่องเที่ยวต้องพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้มีความสะอาด ปลอดภัย และขยายพื้นที่ท่องเที่ยวไปในชุมชนต่างๆเพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังเห็นว่าเกษตรหลักใน พื้นที่ คือ ยางพารา และ ปาล์มน้ํามัน ต้องแก้ปัญหาปริมาณผลผลิตที่มากเกิน และ ราคาผลผลิตอิงกับราคาใน ตลาดโลก ต้องสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร โดยเฉพาะการทําการเกษตรผสมผสาน เพื่อลดการพึ่งพาพืชเชิงเดี่ยว และมีรายได้จากทางอื่น ทั้งนี้ ยังรวมถึงการทำประมง เนื่องจากเห็นว่าภาคใต้มีศักยภาพทำได้ แต่ที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากทรัพยากรประมงลดน้อยลง ดังนั้น ต้องเร่งฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ไปพร้อมกับการทําประมงที่เหมาะสม ไม่ทําลายล้างมากเกินไป เพื่อให้ เกิดความยั่งยืน และ สินค้าประมงของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ
 
         นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เพิ่มเติม การแก้ปัญหาด้านทรัพยากรน้ํา ซึ่งในพื้นที่ภาคใต้ มีฝนตกมากกว่าภาคอื่นๆ ของประเทศไทย ไม่มีปัญหาด้านการขาดแคลนน้ํา แต่มีปัญหาน้ําท่วม เนื่องจากสิ่งกีดขวางทางน้ํา จึงต้องเน้นการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ส่วนในพื้นที่เมืองและเกาะต่างๆ อาจมีน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ เนื่องจากไม่มีพื้นที่สร้างแหล่งเก็บน้ํา จึงต้องให้ความสําคัญเช่นเดียวกัน เพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชน และ นักท่องเที่ยว
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ