30 พ.ค. 2561
2,132 ครั้ง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561

 

โอกาสนี้ทรงจุดเทียนรุ่ง และทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่ง บูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสัมพุทธพรรณี พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงจุดธูปเทียนจากโคมไฟฟ้า แล้วพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาส สำหรับจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย ตามพระอารามหลวงทีทรงพระราชอุทิศไว้ และทรงจุดเทียนชนวนจากโคมไฟฟ้า เพื่อให้เจ้าพนักงานศุภรัตนำโคมเทียนมาขอพระราชทานจุดไฟ

 

สำหรับทรงเวียนเทียนประทักษิณพระอุโบสถ และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ เฝ้าทูลละอองพระบาท ขอพระราชทานต่อเทียน

 

จากนั้นทรงนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย แล้วทรงพระดำเนินเวียนขวารอบพระอุโบสถ 3 รอบ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ และข้าทูลละอองพระบาทฝ่ายหน้า ฝ่ายใน แล้วเสด็จขึ้นพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม พระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนากัณฑ์หนึ่ง จบแล้ว พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระราชาคณะที่ถวายพระธรรมเทศนา พระสงฆ์ถวายอดิเรก

 

พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันวิสาขบูชา ได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย เป็นการบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 ซึ่งมีความสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา ด้วยเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทั้ง 3 เหตุการณ์ ได้เวียนมาบรรจบตรงกันในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ด้วยหลักธรรมคำสอนที่เน้นทำความดี ละเว้นความชั่วทั้งปวง ตลอดจนมีเมตตาธรรม ขันติธรรมต่อมวลมนุษย์ด้วยกัน เพื่อให้เกิดสันติสุขในโลก

 

องค์การสหประชาชาติ จึงได้ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกร่วมกันรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ และน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/Vz8C22IrVQY

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ