30 พ.ค. 2561
1,843 ครั้ง

เห็นแววเลือกตั้ง! ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย พ.ร.ป. เลือกตั้ง ส.ส. ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเป็นเอกฉันท์ว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ
 
โดยคำวินิจฉัยระบุว่า กรณี ม.35 (4) และ (5) การตัดสิทธิการเป็นข้าราชการการเมืองของผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนั้นไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ เพราะการดำรงตำแหน่งดังกล่าวเป็นสิทธิชนิดหนึ่ง ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้มีกฎหมายมาจำกัดสิทธิดังกล่าวได้ และ ม.92 การให้ผู้อื่นลงคะแนนแทนผู้พิการหรือผู้สูงอายุก็ไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ เพราะยังอยู่ในขอบเขตของวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
 
 
จากนี้นายกรัฐมนตรีสามารถนำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยได้ทันที และหากทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว อีก 90 วัน กฎหมายจึงจะมีผลบังคับใช้ และหลังจากนั้นอีกภายใน 150 วัน ต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกิดขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ