31 พ.ค. 2561
6,334 ครั้ง

มีพระราชโองการถอดถอนสมณศักดิ์ 7 พระชั้นผู้ใหญ่ พัวพันคดีเงินทอนวัด

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชโองการถอดถอนสมณศักดิ์ 7 พระสงฆ์ถูกจับกุมคดีเงินทอนวัด

 

วันนี้ (30 พฤษภาคม 2561) ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระราชโองการ ดังนี้

 

"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ด้วยปรากฏว่ามีกรณีพระภิกษุถูกกล่าวหาว่า กระทําการทุจริตและถูกดําเนินคดีอาญาในความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์และปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต

 

อาศัยอํานาจตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามความในมาตรา ๕ ตรี แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอดถอนสมณศักดิ์ จํานวน ๗ รูป ดังนี้

 

๑. พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขโข) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

๒. พระพรหมเมธี (จํานงค์ เอี่ยมอินทรา) วัดสัมพันธวงศาราม

๓. พระพรหมดิลก (เอื้อน กลิ่นสาลี) วัดสามพระยา

๔. พระราชอุปเสณาภรณ์ (สมณศักดิ์เดิมคือ พระเมธีสุทธิกร) (สังคม สังฆะพัฒน์) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

๕. พระราชกิจจาภรณ์ (สมณศักดิ์เดิมคือ พระวิจิตรธรรมาภรณ์) (เทอด วงศ์ชะอุ่ม) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

๖. พระอรรถกิจโสภณ (สมทรง อรรถกฤษณ์) วัดสามพระยา

๗. พระศรีคุณาภรณ์ (บุญทวี คํามา) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ยกเว้นลําดับที่ ๓ ๕ ๖ และ ๗ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ซึ่งเป็นวันที่ถูกจับกุมและสละสมณเพศ

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

ผู้รับสนองพระราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

 

ทั้งนี้มีลำดับชั้นยศสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ไทยในปัจจุบัน

1.สมเด็จพระสังฆราช 1 พระองค์

2.สมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏ 8 รูป

3.พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ 23 รูป

4.พระราชาคณะชั้นธรรม 50 รูป

5.พระราชาคณะชั้นเทพ 100 รูป

6.พระราชาคณะชั้นราช 210 รูป

7.พระราชาคณะชั้นสามัญ 510 รูป

8.พระครูสัญญาบัตรชั้นตรี-โท-เอก-พิเศษ (ไม่จำกัดจำนวน)

9.พระครูฐานานุกรม ตั้งได้ตามจำนวนที่ปรากฏในสัญญาบัตรของพระราชาคณะ

10.พระครูประทวนสมณศักดิ์ (พระครูผู้อุปการะการศึกษา)(ไม่จำกัดจำนวน)

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/fRjDWWWYXdo

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ