13 มิ.ย. 2561
1,352 ครั้ง

ก.เกษตรออกประกาศ “จัดสวัสดิภาพสัตว์” บังคับให้อาหารทั่วถึง ห้ามทำสัตว์เครียด-กลัวไร้เหตุผล

กระทรวงเกษตรฯ ออกประกาศ "การจัดสวัสดิภาพสัตว์" ให้เจ้าของดูแลอาหาร-น้ำ อย่าให้สัตว์เครียด และกลัวแบบไร้เหตุผล
 
โดยประกาศดังกล่าว เป็นการออกประกาศตามข้อบัญญัติตามความในมาตรา 4 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 ซึ่งครอบคลุมสัตว์ทุกประเภท ทั้งสัตว์เลี้ยง สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้งาน สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้เป็นอาหาร เลี้ยงไว้เพื่อเป็นพาหนะ เลี้ยงไว้เพื่อเป็นเพื่อน สัตว์ที่ใช้ในการแสดง และรวมถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดด้วย 
 
 
ซึ่งคำจำกัดความว่า "การจัดสวัสดิภาพสัตว์” หมายถึง การเลี้ยงหรือดูแลให้สัตว์มีความเป็นอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีที่อยู่ อาหาร และน้ำอย่างเพียงพอ 
 
โดยเจ้าของ หรือ ผู้ครอบครองสัตว์ ต้องดำเนินการจัดสวัสดิภาพให้แก่สัตว์ของตน ใน 5 ข้อ คือ 
 
1.) จัดให้สัตว์ได้รับอาหาร และน้ำอย่างทั่วถึง มีปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสมกับชนิดและอายุสัตว์
2.) จัดให้สัตว์อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและปลอดภัย
3.) มีการจัดการควบคุมโรค และให้การรักษาเมื่อสัตว์ป่วยโดยไม่ชักช้า
4.) จัดการไม่ให้สัตว์ได้รับความเครียด หวาดกลัว เจ็บปวด หรือทุกข์ทรมานโดยไม่มีเหตุอันควร
5.) จัดให้สัตว์แสดงออกซึ่งพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์ 
 
ทั้งนี้ หากเจ้าของสัตว์หรือผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทตามที่ระบุไว้ในมาตรา 32 ของ พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ และมาตรา 33 ยังระบุต่อไปว่าในกรณีที่ศาลได้พิพากษาลงโทษผู้ใด หากศาลเห็นว่าการให้สัตว์นั้นยังอยู่ในความครอบครองของเจ้าของหรือของผู้กระทำความผิดนั้นต่อไป สัตว์นั้นอาจจะถูกทารุณกรรมหรือได้รับการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่ไม่เหมาะสมอีก ศาลอาจสั่งห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้กระทำความผิดนั้นครอบครองสัตว์ดังกล่าว และมอบให้หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่เห็นสมควรเป็นผู้ครอบครองหรือดูแลสัตว์นั้นต่อไป
 
โดยประกาศฉบับนี้ มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วานนี้
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ