22 มิ.ย. 2561
8,497 ครั้ง

ป.ป.ส. สร้างขวัญและกำลังใจ! มอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561

            เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26  มิถุนายน สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ มูลนิธิ พล.ต.อ. เภา สารสิน จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้เข้มแข็งในการดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป โดยพิธีมอบโล่ฯดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณฯ รวมทั้งสิ้น 193 ราย ดังนี้

 

 

 

ระดับยอดเยี่ยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 5 ราย ได้แก่

 

 

        1. หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการและเลขาธิการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE ผู้สนองพระปณิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา 16 ปี ส่งผลให้มีชมรม TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ จำนวน 65,278 แห่ง มีสมาชิกกว่า 25 ล้านคน

 

 

        2. พลตำรวจตรี ดาวลอย เหมือนเดช รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ผู้วางแผนและกำหนด Road Map ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติด และคอยให้คำปรึกษาแนวทางวิธีการสืบสวนขยายผลให้กับหน่วยงานในสังกัด เพื่อติดตามและพัฒนาศักยภาพชุดสืบสวนขยายผลยาเสพติด

 

 

        3. พันตำรวจโท ไมตรี บุญมาศ รองผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้ปฏิบัติงานตามแผนสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน จับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่สำคัญที่ลักลอบนำยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนในได้หลายราย ประสบความสำเร็จทั้งด้านการป้องกันและปราบปราม ส่งผลให้งานด้านยาเสพติดสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย

 

 

        4. มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นด้านการพัฒนาทางเลือก การนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ลดพื้นที่ปลูกพืชเสพติด ให้การสนับสนุนงานแก้ไขปัญหายาเสพติด ผลักดันองค์ความรู้และบทเรียนจากความสำเร็จของประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาทางเลือกของโลก

 

 

        5. โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง นำนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปดำเนินงานในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผลการดำเนินงานที่เข้มแข็งและต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 15 ปี โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพและบทบาทในการเป็นแกนนำสมาชิก เพื่อการป้องกันยาเสพติดในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง

 

 

ระดับดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด บุคคลและองค์กรได้รับการพิจารณาให้เข้ารับโล่ทั้งหมด 164 ราย แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้

       1. ด้านการพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด  จำนวน 17 ราย

        2. ด้านการปราบปรามยาเสพติด                           จำนวน 34 ราย

        3. ด้านการส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติด         จำนวน 45 ราย

        4. ด้านการบำบัด ฟื้นฟู และพัฒนาผู้ติดยาเสพติด    จำนวน 19 ราย

        5. ด้านการป้องกันยาเสพติด                                  จำนวน 49 ราย

 

        นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรี ยังได้มอบโล่เชิดชูเกียรติฯ ให้กับทายาทของเจ้าหน้าที่ที่ต้องสูญเสียชีวิตจากการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติด จำนวน 3 ราย และมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 16 ราย และ มอบโล่ขอบคุณผู้ร่วมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ) ประจำปี 2561 จำนวน 5 ราย

 

        ความร่วมมือร่วมใจอย่างแข็งขัน จริงจัง มุ่งมั่น และเสียสละอย่างต่อเนื่องจากทุกฝ่าย ทุกภาคส่วนถือเป็นหัวใจหลักของการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อันจะช่วยบรรเทาความร้ายแรงของมหันตภัยยาเสพติดในสังคมจนหมดสิ้นลงได้ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของรัฐบาล ในกรอบหลักการที่ 9 ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางดำเนินงานสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ภายใต้กรอบแนวแนวคิดและคำขวัญ "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด" 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ