28 ก.พ. 2557
6,300 ครั้ง

ศาลปกครองพิพากษาคืนตำแหน่ง 'พัชรวาท' ชี้ไม่ได้กระทำผิดวินัยร้ายแรง

ศาลปกครองฯ พิพากษาถอนคำสั่ง 'อภิสิทธิ์'  เหตุปลด 'พล.ต.อ.พัชรวาท' ออกจากตำแหน่ง 'ผบ.ตร' คดีสลายการชุมนุม ปี 51 ชี้ไม่ได้กระทำผิดวินัยร้ายแรง  

 

เมื่อ เวลา 10.00 น. วันที่ 28 ก.พ. 2557 นายศรศักดิ์ นิยมธรรม ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะตุลาการเจ้าของสำนวน ออกบัลลังก์อ่านคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ 99/2554 ที่พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ อดีตผบ.ตร. ฟ้องศาลปกครองเพื่อขอให้นายกรัฐมนตรี ที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น ดำเนินการยกเลิกหรือเพิกถอนคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 228/2552 ลงวันที่ 19 ต.ค.2552 ซึ่งลงโทษปลดพล.ต.อ.พัชรวาท ออกจากราชการ 

เนื่องจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) มีมติว่า พล.ต.อ.พัชรวาท กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการอย่างร้ายแรง กรณีสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้อาวุธปราบปรามประชาชนที่กำลังชุมนุมในวันที่ 7 ต.ค.2551 เป็นเหตุให้ประชาชนที่กำลังชุมนุมถึงแก่ความตายและได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ  ตามที่คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 17/2552 เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.2552 ระบุว่า พล.ต.อ.พัชรวาทไม่ได้กระผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้สั่งยกโทษ  ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด ส่วนคำขออื่นให้ยก 

ทั้งนี้ ศาลพิจารณาข้อเท็จจริงในคดีนี้เห็นว่า นายกรัฐมนตรีต้องปฏิบัติตามมติ ก.ตร.ที่ให้คืนตำแหน่งให้กับพล.ต.อ.พัชรวาท ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็น ว่า นายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ต้องรับทราบและยกเลิกคำสั่งลงโทษปลด พล.ต.อ.พัชรวาทออกจากราชการให้เป็นไปตามมติ ก.ตร. โดยไม่อาจใช้ดุลยพินิจเป็นอย่างอื่นได้  เนื่องจากเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บังคับบัญชาของ ผบ.ตร. ตามพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ 2547 โดยเฉพาะไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ ส่วนประเด็นข้อกฎหมายที่มีปัญหามติ ก.ตร. ต้องปฏิบัติตามแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 2/2546 

ซึ่งระบุว่า องค์กรกลางในการบริหารบุคคลของผู้ถูกกล่าวหา ตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2542 ไม่สามารถวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงใหม่ แล้วเปลี่ยนฐานความผิดเพื่อกำหนดโทษใหม่ได้นั้น เป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี ที่จะต้องสั่งการตามมติ ก.ตร. หรือบันทึกโต้แย้งมติ ก.ตร. เพื่อให้ก.ตร.พิจารณาทบทวนใหม่ แต่นายกฯกลับรับทราบความเห็นดังกล่าว แล้วมิได้ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนั้นเมื่อ ก.ตร. มีมติให้คืนตำแหน่งแก่พล.ต.อ.พัชรวาท นายกรัฐมนตรีจึงปฏิบัติเป็นอย่างอื่นไมได้ ซึ่งศาลยังเห็นว่าการที่นายกฯไม่ดำเนินการใดๆ ตามมติ ก.ตร. และจากความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร   

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า อย่างไรก็ตามสำหรับกรณีดังกล่าวนี้ เมื่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว ดังนั้นนายกรัฐมนตรี ที่ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบันต้องดำเนินการตามคำพิพากษาหากไม่อุทธรณ์ แต่หากเห็นว่ายังมีข้อโต้แย้งก็สามารถยื่นอุทธัณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายใน 30 วันนับแต่ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษา 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ