21 ก.ค. 2562
2,457 ครั้ง

เปิด 12 นโยบายหลัก และ 12 นโยบายเร่งด่วน เตรียมแถลงต่อรัฐสภา 25 ก.ค. นี้

วันที่ 21 ก.ค. 62 รัฐบาลเผยแพร่คำแถลงนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่จะมีต่อรัฐสภาในวันที่ 25 ก.ค. 62 แล้ว โดยมีทั้งสิ้น 80 หน้า มีนโยบายหลัก 12 ด้าน และ 12 นโยบายเร่งด่วน เน้นแก้ปัญหาปากท้องความเป็นอยู่ประชาชน และแก้ไขรัฐธรรมนูญ พร้อมเตรียมเสนอร่างกฎหมายเพิ่มอีก 16 ฉบับ เดินหน้าปฏิรูปประเทศ
 
โดยนโยบายรัฐบาล แบ่งเป็นนโยบายหลัก 12 ด้านและนโยบายเร่งด่วน 12 ด้าน  ซึ่งนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย
 
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
3. การทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรม 
4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจ และความสามารถในการแข่งขันของไทย 
6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐากราก 8.การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
 
ส่วนนโยบายเร่งด่วน 12 ด้าน ประกอบด้วย
 
1. การแก้ไขปัญหาการดำรงชีวิตของประชาชน 
2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับการผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร และพัฒนานวัตกรรม
5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 
7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
 8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ 
9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
 
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ