14 พ.ย. 2562
295 ครั้ง

พระองค์เจ้าอทิตยาทรฯ ทรงเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จ.ปทุมธานี

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงนำเจ้าหน้าที่ และกลุ่มสมาชิกโครงการเกษตรอทิตยาทร จังหวัดสุรินทร์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จังหวัดปทุมธานี
 
วันนี้เวลา 15 นาฬิกา 41 นาที พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทรงนำเจ้าหน้าที่ และกลุ่มสมาชิกโครงการเกษตรอทิตยาทร จังหวัดสุรินทร์ เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่สามารถนำองค์ความรู้ไปปฏิบัติใช้ 
 
ซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่ "พิพิธภัณฑ์ในอาคาร" นำเสนอพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ หลักการทรงงาน ตลอดจนพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่วิถีเกษตรไทย การพัฒนาดิน น้ำ ผืนป่า และนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการนำเสนอด้วยสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิ พิพิธภัณฑ์ในหลวงของเรา พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร และพิพิธภัณฑ์เกษตรคือชีวิต ที่นำเสนอผ่าน สื่อผสมผสานที่ทันสมัย 
 
"พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง" ซึ่งเป็นฐานเรียนรู้การทำการเกษตรต่าง ๆ  ในพื้นที่อุทยานการเกษตร ที่นอกจากจะให้ความรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแล้ว ยังได้มีการปรับปรุง พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดพระราชดำริในการส่งเสริมอาชีพหลักของคนไทย โดยให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ เทคนิคการขยายพันธุ์พืชให้มีบริโภคตลอดปี สำหรับพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับเป็นแหล่งเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยกับความสัมพันธ์ในด้านการเกษตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่นำไปสู่การปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวันในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต
 
อนึ่งในช่วงเช้า โปรดให้เจ้าหน้าที่ และกลุ่มสมาชิกโครงการเกษตรอทิตยาทร จังหวัดสุรินทร์ ไปศึกษาการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ส่วนต่างๆ อาทิ พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม เพื่อเรียนรู้และสืบสานพระราชปณิธาน ตามรอย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ซึ่งจัดแสดงเมล็ดพันธุ์นานาชนิดที่ สะท้อนความหลากหลายของพันธุกรรม อันเป็นมรดกที่มีคุณค่าและให้ประโยชน์มากมาย ในรูปแบบเทคโนโลยี แสง สี เสียง เพื่อให้เรียนรู้พืชพื้นถิ่นจากสวนป่าต้นแบบ 
 
นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์ ยังเปิดให้สถาบันการศึกษา หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าชมในรูปแบบทัศนศึกษา ค่ายการเรียนรู้ และการฝึกอบรม ผ่านฐานกิจกรรม 9 หลักสูตร เพื่อการเรียนรู้หลักการทรงงาน และส่งเสริมการเรียนการสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเปิดให้เข้าชมทุกวันอังคาร ถึง วันอาทิตย์ เวลา 9 นาฬิกา ถึง 16 นาฬิกา
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ