28 พ.ย. 2562
570 ครั้ง

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จ.ภูเก็ต และ จ.กระบี่

วันนี้  พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นางวริศราวงค์มุสิก ผู้อํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ
 
 
โอกาสนี้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมประชุมรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานและการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต รวมทั้งสอบถามปัญหาและความต้องการของทางโรงเรียน โดยทางผู้อํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต ได้ขอให้ช่วยเหลือในเรื่องของการขุดเจาะน้ำบาดาล เนื่องจากโรงเรียนอยู่ในพื้นที่ที่น้ำประปาไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค ของจำนวนบุคลากร และนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้ ซึ่งทางด้านองคมนตรี ได้มอบหมายให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้ประสานงาน และดำเนินการต่อในเรื่องดังกล่าว
 
 
โดยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต เดิมชื่อโรงเรียนบ้านกมลา ซึ่งเป็นอาคารชั่วคราว มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการในระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3ซึ่งในวันที่ 26 ธันวาคม 2547 โรงเรียนบ้านกมลา ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิ ทําให้อาคารเรียน อาคารประกอบ และบ้านพักครูได้รับความเสียหายทั้งหมดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต เป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลําดับที่ 36 ตั้งขึ้นในจังหวัดภูเก็ต เพื่อช่วยเหลือพสกนิกรที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิ
 
 
ปัจจุบันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต เป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดทําการสอนใน 3 ระดับ คือ ตั้งแต่อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีรูปแบบและวิธีการให้บริการ ทางการศึกษาใน 2 ลักษณะคือ การศึกษาสงเคราะห์ในลักษณะอยู่ประจําในโรงเรียนโดยรัฐช่วยเหลือสนับสนุนงบประมาณค่าอาหารเสื้อผ้าวัสดุการศึกษา และที่พัก และการศึกษาสงเคราะห์ในลักษณะไป–กลับ
 
 
พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนสอนห้องประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนห้องคอมพิวเตอร์ 1 ระดับมัธยมศึกษา พร้อมทั้ง ชมนิทรรศการทางวิชาการ งานวิชาชีพ อาทิ บูธศูนย์ฝึกอาชีพการโรงแรม, บูธชมรมTO BE NUMBER ONE, บูธโครงการต่อต้านการทะเลาะวิวาท และบูธมูลนิธิภูเก็ตมอบสิ่งดีดีแก่เรา เป็นต้น จากนั้น องคมนตรี ได้เข้าไปยังหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต เพื่อเข้าพบปะ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนโรงเรียนดังกล่าว
 
 
 
จากนั้น เวลา 14.30 น.  พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เดินทางมาเยี่ยมครู และนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 ต.เหนือคลอง อ.เหนืองคลอง จ.กระบี่ โดยมี พ.ต.อ.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ และคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับ
 
ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ได้เดินทางมาพร้อมคณะ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน และติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นตามที่ได้รับทราบในการเดินทางมาตรวจติดตามครั้งที่ผ่านมา และรับจะสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอย่างเต็มที่เนื่องจากมีนักเรียนจำนวนมาก ได้รับรางวัลทั้งระดับสถานศึกษา ยุคลากรทางกสรศึกษา และนักเรียนปรากฏอย่างชัดเจน
 
ผวจ.กระบี่ กล่าวว่า จังหวัดกระบี่ มีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์.3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 ต. โคกยาง อ.เหนือคลอง และโรงเรียนราชประชานุเคราะห๋ 37 ต.เขาพนม อ.เขาพนม โดยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 แห่งนี้ ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2505 สืบเนื่องจากเกิดมหาวาตภัยภาคใต้ ที่แหลมตะลุมพุก จ.นครศรีธรรมราช ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและไม่มีที่เรียน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงได้สร้างโรงเรียนที่ถูกพายุพัดพังเสียหาย 12 โรงเรียนใน 6 จังหวัดภาคใต้ และก่อตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ขึ้นในปี พ.ศ.2506 ให้การช่วยเหลือด้วยการพระราชทานอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์จังหวัดกระบี่ เป็นประจำทุกปี นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงเมตตา จากนั้นคณะได้เดินเยี่ยมชม
 
 
สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 มีนายจิรศักดิ์ เจียงจิรศักดิ์ เป็นผู้อำนวยการ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2562 มีนักเรียน 1,031คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วยครู 44 คน ลูกจ้าง 4 คน ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองจ้างชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ 1 คน ภาษาจีน 1 คน ครูพี่เลี้ยงปฐมวัย 6 คน นักการการภารโรง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แม่ครัว รวม 65 คน ห้องเรียน 31 ห้องเรียน เป็นห้องเรียนพิเศษ 10 ห้องเรียน บริหารจัดการการเรียนรู้โดยการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และหลักสูตรเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ และภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร รวมทั้งสอนด้วยระบบสื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล เพื่อสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 
 
โดยโรงเรียนมีผลงานเด่นมากมาย เช่น สถานศึกษารางวัลพระรานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง จากกระทรวงศึกษาธิการ ป 2558 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพรบเพชร ต่อเนื่อง รางวัล Best Practice การบริหารจัดการโรงเรียนปลอดขยะ รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพและอบายมุขระดับเงิน โรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ 2562 เป็นต้น
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ