28 พ.ย. 2562
462 ครั้ง

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จ.พิษณุโลก

วันนี้ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาพร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมพร้อมพบผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ในโครงการกองทุนการศึกษา ที่โรงเรียนบ้านร่มเกล้า หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตามการดำเนินโครงการ และรับทราบปัญหาข้อขัดข้องทางการศึกษา ซึ่งโรงเรียนน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม มีงานทำมีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี มาจัดการเรียนการสอน ควบคู่กับการปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นเด็กดี มีวินัย มีคุณธรรม 
 
สำหรับโรงเรียนบ้านร่มเกล้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลกเขต 3 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดใหญ่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2555 เป็นโรงเรียนกองทุนการศึกษารุ่นที่ 4 ตามโครงการกองทุนศึกษา ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานเงินส่วนพระองค์ จัดตั้งโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อหวังสร้างคนดีคืนแผ่นดิน ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 454 คน นักเรียนทุนพระราชทาน 1 คนกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
 
จากนั้นองคมนตรี พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนที่โรงเรียนบ้านน้ำจวง ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องทางการศึกษา ซึ่งขณะนี้กำลังขาดแคลนสื่ออุปกรณ์ โทรทัศน์สี แบบ Smart TV ในห้องเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย เนื่องจากเป็นการเรียนการสอน แบบโครงการ Project Approach ในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ให้ครบทั้ง 4 ด้าน อย่างเต็มศักยภาพ ปัจจุบัน มีนักเรียนจำนวน 460 คน มีนักเรียนทุนพระราชทาน 2 คน โดยในปีการศึกษา 2561 มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ย เพิ่มขึ้นทุกด้าน และคะแนนเฉลี่ย สูงกว่าปีการศึกษา 2560 คิดเป็นร้อยละ 2.09
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ