29 พ.ย. 2562
2,015 ครั้ง

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานปริญญาบัตร มทส.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2561
 
 
วันนี้ เวลา 9 นาฬิกา 12 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังอาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 
 
ในการนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 3 ราย รวมทั้งมีผู้ทำคุณประโยชน์ยิ่งแก่มหาวิทยาลัย เข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณเข็มกิตติการทองคำ 2 คน นอกจากนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสถาบันการบินพลเรือน สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวม 3,628 คน 
 
ในจำนวนนี้มีผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและได้คะแนนยอดเยี่ยมสาขาวิชาต่าง ๆ เข้ารับพระราชทานเข็มทองคำ จำนวน 34 คน และผู้ได้รับรางวัลศรีปีบทอง ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับนักศึกษาที่มีผลงานและความสามารถดีเด่นเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักศึกษาทั่วไป เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ จำนวน 1 คน
 
โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทแก่บัณฑิต ความตอนหนึ่งว่า 
 
"ตามที่ได้รายงานให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ปฏิบัติภารกิจทุกด้านเพื่อการเป็น สถาบันคู่เคียงสังคม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของสังคมเป็นสำคัญนั้น น่าชื่นชมอย่างยิ่ง เพราะแสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม แล้วพยายามปฏิบัติหน้าที่นั้นอย่างเต็มกำลัง ข้อนี้ นับเป็นแบบอย่างอันดีให้แก่บัณฑิตได้อย่างมากว่า ทุกคนทุกฝ่ายที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ย่อมต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยกันทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย เป็นผู้มีความรู้ ความคิด และความสามารถสูง ยิ่งต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบสูงกว่าคนทั่วไป ในอันที่จะเป็นทั้งกำลัง ทั้งผู้นำ ในการปฏิบัติพัฒนาบ้านเมืองในด้านต่าง ๆ จึงขอให้บัณิตทุกคนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนในประการนี้ แล้วตั้งใจพยายามนำควมรู้ ความคิด และความสามารถที่มีอยู่ ไปใช้สร้างสรรค์ความดีความเจริญให้แก่ตนเองและประเทศชาติ สมกับที่ได้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งถือพันธกิจต่อสังคมเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญ"
 
จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์ชาญชัย ทองโสภา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องกำจัดฝุ่น PM 2.5 ด้วยประจุไฟฟ้าไอออน สามารถช่วยป้องกันการกระจายของฝุ่น ลดความเสี่ยงของผู้ป่วยทางเดินหายใจและเกิดภูมิแพ้ได้
 
ต่อมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทธวัช โมฬี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และหัวหน้างานทุนการศึกษา นำนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนักศึกษาทุนการศึกษา ตามโครงการพระราชดำริแก่นักศึกษาต่างชาติในภูมิภาคอาเซียน เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายรายงานผลการศึกษา
 
ต่อจากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ไพบูลย์ จิตประเสริฐวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชุดดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับ 5 กลุ่มวัย ได้แก่ วัยเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และ วัยผู้สูงอายุ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในการเลือกใช้อุปกรณ์ดูแลอนามัยช่องปากให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามช่วงวัยต่าง ๆ
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ