29 พ.ย. 2562
262 ครั้ง

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เสด็จเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
 
 
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังอาคารบริหารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ คณะผู้บริหาร และบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เฝ้ารับเสด็จฯ 
 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้กราบทูลรายงานการดำเนินงานจัดตั้งและกิจกรรมของมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ ในการทำกิจกรรมระดมทุนจัดหารายได้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย โดยในปีที่ผ่านมาได้ให้ความสนับสนุนช่วยเหลือในด้านต่างๆ อาทิ การสร้างบ้านให้ผู้ป่วยติดเตียง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เป็นต้น 
 
ทั้งนี้ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จะจัดกิจกรรมแถลงข่าวเปิดตัวมูลนิธิฯ ภายใต้แนวคิด Heart of Giving ส่งความสุขด้วยการ “ให้” ส่งท้ายปี สานหัวใจแห่งการแบ่งปันกับมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สร้างโอกาสทางการรักษาและสร้างกำลังใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ 
 
โอกาสนี้ ได้พระราชทานนโยบายในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ พร้อมทั้งพระราชทานภาพฝีพระหัตถ์ จำนวน 2 ภาพ ให้ทางมูลนิธินำไปจัดทำเสื้อ และบัตรอวยพรลายภาพฝีพระหัตถ์ เพื่อมอบเป็นที่ระลึกสำหรับผู้บริจาคในกิจกรรมหารายได้ของทางมูลนิธิ 
 
โดยสามารถร่วมบริจาคและรับเสื้อลายภาพฝีพระหัตถ์ได้ในกิจกรรม Heart of Giving สุขแห่งการให้ สานหัวใจแห่งการแบ่งปันกับมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ที่จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 นี้ ณ ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ผู้สนใจร่วมบริจาคสมทบทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โทร 0 25๗๖ ๖๑๐๐ ต่อ 8110
 
 
มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 970 ตามประกาศกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์ในการจัดหาทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านต่างๆ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สถาบันในกำกับของรัฐในด้านวิทยาศาสตร์ การค้นคว้าวิจัย การศึกษา และบริการทางสุขภาพ 
 
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงจัดตั้งมูลนิธิโดยมีชื่อว่า “มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์” ในพระอุปถัมภ์ฯ อันมีความหมายเพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐยิ่ง และถวายราชสดุดีในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ครองสิริราชสมบัติ 
 
ซึ่งการจัดตั้งมูลนิธินี้เพื่อเป็นศูนย์กลางให้ผู้มีจิตศรัทธาจากทุกภาคส่วน ได้ร่วมสานต่อแนวพระดำริที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน ในการร่วมบริจาคทุนทรัพย์ และนำไปจัดสรรเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้มีความเจริญก้าวหน้า และนำไปเพื่อช่วยเหลือทางการรักษาพยาบาลผู้ป่วยยากไร้ โดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งซึ่งจัดเป็นโรคร้ายอันดับหนึ่งของประเทศไทยและทั่วโลก โดยได้ยกระดับการรักษาให้ทัดเทียมนานาประเทศ และบริบาลการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ผ่านการดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
 
ทั้งนี้ เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ