29 พ.ย. 2562
435 ครั้ง

องคมนตรี รับมอบอุปกรณ์การเกษตร โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบให้เปล่า 'คุซะโนะเนะ'

องคมนตรี นายจรัลธาดา กรรณสูต ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง รับมอบถังหมักเชื้อจุลินทรีย์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและเครื่องบรรจุหีบห่อผลิตผลแบบฟิลม์ยืด ตามโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (โครงการคุซะโนะเนะ) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
 
 
วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. องคมนตรี นายจรัลธาดา กรรณสูต ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในการรับมอบถังหมักเชื้อจุลินทรีย์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และเครื่องบรรจุหีบห่อผลิตผลแบบฟิลม์ยืด จากนายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ประจำประเทศไทย ตามโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (โครงการคุซะโนะเนะ) ณ ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 
ด้วยเป้าหมายของโครงการหลวงมุ่งเน้นการผลิตพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงส่งเสริมเกษตรกรนำชีวภัณฑ์มาใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช เพื่อความปลอดภัยต่อระบบนิเวศน์ โดยในปี 2558 ได้จัดตั้ง “โรงผลิตชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช” ขึ้น เพื่อผลิตชีวภัณฑ์และสารทดแทนสารเคมีเกษตร สนับสนุนแก่เกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริมของโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง นอกจากนี้ยังจัดตั้งศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงเป็นสถานที่รับผลผลิตจากแปลงเกษตรกร มาตรวจสอบคุณภาพ บรรจุหีบห่อ และกระจายแก่ลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ โดยมีการควบคุมกระบวนการผลิต การคัดบรรจุ จนถึงการขนส่ง อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
 
การมุ่งสร้างประโยชน์ให้กับเกษตรกร ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพัฒนาคุณภาพชีวิต ลดการปลูกฝิ่น ฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร ของโครงการหลวงนี้ ทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นโดยโครงการคุซะโนะเนะเห็นความสำคัญ จึงสนับสนุนเงินทุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์จำเป็นในการปฏิบัติงานของโครงการหลวง ได้แก่ เครื่องบรรจุหีบห่อผลิตผลแบบฟิลม์ยืด เพื่อใช้ในการบรรจุผลผลิตพร้อมขายของศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง และถังหมักเชื้อจุลินทรีย์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช เพื่อใช้ในการผลิตชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคพืช โดยมีการลงนามความร่วมมือระหว่างกันไปเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 หลังจากจัดส่งครุภัณฑ์มาติดตั้งที่ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงแล้ว 
 
ในวันนี้ นายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และคณะ จึงได้มาประกอบพิธีส่งมอบแก่มูลนิธิโครงการหลวง โดยองคมนตรีจรัลธาดา กรรณสูต ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง เป็นผู้รับมอบ และได้เยี่ยมชมระบบการทำงานของเครื่องบรรจุหีบห่อผลิตผลแบบฟิลม์ยืด ซึ่งโครงการหลวงได้นำมาใช้ในการห่อผลผลิต กลุ่มผักสด มิกซ์สลัด และฟักทองนึ่งสุก ส่งจำหน่ายในร้านโครงการหลวงสาขาต่าง ๆ สามารถลดภาระการว่าจ้างแรงงาน เพิ่มความรวดเร็วในการปฏิบัติงานและความหลากหลายของรูปแบบการบรรจุ แต่เดิมนั้นการบรรจุผลิตผลด้วยแรงงานคน สามารถบรรจุได้เพียง 3 ถาดต่อนาที แต่เมื่อใช้เครื่องบรรจุหีบห่อผลิตผลแบบฟิล์มยืดนี้ ทำให้ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 8 ถาดต่อนาที เร็วกว่าเดิมเกือบ 3 เท่า 
 
นอกจากนี้ ยังมีถังหมักเชื้อจุลินทรีย์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชซึ่งช่วยให้โรงชีวภัณฑ์ของโครงการหลวง สามารถเพิ่มกำลังการผลิตชีวภัณฑ์ 3 ชนิด ได้แก่ พีพี-บีเค33 พีพี-บี10 และ พีพี-บี15 จากเดิมผลิตได้ 8 ลิตรต่อรอบการผลิต เพิ่มขึ้นเป็น 100 ลิตรต่อรอบการผลิต และยังช่วยลดความเสี่ยงการปนเปื้อนในกระบวนการผลิต และสนองตอบความต้องการใช้สารชีวภัณฑ์ของเกษตรกรได้อย่างทั่วถึงอีกด้วย
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ