30 พ.ย. 2562
867 ครั้ง

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล
 
 
พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี พร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 ต.เกตรี และ ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ รอง ผวจ.สตูล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค โดยโรงเรียนมีความต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนและการสืบค้น และจำนวนหอพักนักเรียนไม่เพียงพอ เนื่องจากมีนักเรียนจำนวนมากในแต่ละหอพัก รวมทั้งระบบน้ำบาดาลภายในโรงเรียน
 
จากนั้นองคมนตรี ได้เยี่ยมชมนิทรรศการกิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีพแบบบูรณาการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมอาชีพนักเรียนเพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียน เช่น การทำผลิตภัณฑ์งานช่าง หัตถเวช การปลูกผักปลอดสารพิษ การทำขนม การทำผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก และการทอผ้า ความสามารถด้านดนตรี กีฬา เมื่อเสร็จสิ้นองคมนตรี และคณะเดินทางไปยังหอประชุมโรงเรียน เพื่อมอบโอวาทให้กับเด็กนักเรียน พร้อมด้วยมอบสิ่งของพระราชทานให้กับนักเรียน
 
สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จ.สตูล ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 49 พื้นที่รวม 260-3-11.9 ไร่ โดยวันที่ 9 มิ.ย. 49 ตรงกับวันครองราชย์ครอบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหารราช กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง ร.ร.ราชประชนุเคราะห์ 42 จ.สตูล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติของพระองค์ท่าน โดยเปิดการเรียนการสอนครั้งแรก วันที่ 9 มิ.ย. 50 เปิดสอนนักเรียนระดับชั้น ป. 1 ถึง ม. 6 ปัจจุบันมีนักเรียน 725 คน เป็นนักเรียนอยู่ประจำทั้งหมดประกอบด้วย นักเรียนชาย 357 คน และนักเรียนหญิง 368 คนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดการเรียนแบบทวิศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีครูและบุคลากรรวม 82 คน มีนางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน เป็นผู้อำนวยการ 
 
โดยทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จ.สตูล มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เกิดความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ รวมทั้งทักษะการดำรงชีวิต และปลูกฝังการเสริมสร้างอุปนิสัยพอเพียง เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ