02 ธ.ค. 2562
16,666 ครั้ง

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ ปชช.ชม รัฐบาลแก้ปัญหาเศรษฐกิจดีขึ้น

สวนดุสิตโพล เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน ในหัวข้อดัชนีการเมืองไทย เดือนพฤศจิกายน 2562 จากประชาชนทั่วประเทศ 2,469 คน ระหว่างวันที่ 23-30 พฤศจิกายน 2562 เมื่อเทียบระหว่างเดือนตุลาคม กับ พฤศจิกายน

 

ในการสำรวจมีตัวชี้วัดรวม 25 ประเด็น ซึ่งตัวชี้วัดจะช่วยสะท้อนว่า การเมืองไทย ดีขึ้น แย่ลง หรือเหมือนเดิม โดยให้คะแนนเต็ม 10 และหาค่าเฉลี่ย ภาพรวมของการเมืองไทยออกมา สรุปผลได้ ดังนี้

 

ประเด็นที่ดีขึ้น ประกอบด้วย ผลงานของรัฐบาล ดีขึ้น จาก 3.79 เป็น 4.30 คะแนน ,การบริหารประเทศตามนโยบายที่วางไว้ ดีขึ้น จาก 3.69 เป็น 4.27 คะแนน ,ผลงานของนายกรัฐมนตรี ดีขึ้น จาก 3.83 เป็น 4.10 คะแนน การแก้ปัญหาความยากจน ดีขึ้น จาก 3.12 เป็น 3.41 คะแนน

 

ประเด็นที่แย่ลง ประกอบด้วย การปฏิบัติงานของฝ่ายค้าน  , ข่าวสารที่เผยแพร่จากสื่อต่างๆ ประชาชนได้รับรู้  , จริยธรรม/วัฒนธรรมของคนในชาติ  , ความสามัคคีของคนในชาติ , การดำเนินงานของพรรคการเมืองโดยรวม ,การจัดการศึกษาสำหรับประชาชน , ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน , การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า , สภาพของสังคมโดยรวม , ความมั่นคงของประเทศ /การก่อการร้าย , การแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล , การปฏิบัติตนของนักการเมือง /ความสามัคคีของนักการเมือง , ความเป็นอยู่ของประชาชน , การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรอิสระ , การแก้ปัญหายาเสพติด , การแก้ปัญหาคอรัปชั่น , การแก้ปัญหาต่างๆของรัฐบาลในภาพรวม , ค่าครองชีพ/เงินเดือน/ค่าจ้าง/สวัสดิการ ข้อเสนอแนะทางด้านการเมือง , สภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวม  , การแก้ปัญหาการว่างงาน , ราคาสินค้า

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ