02 ธ.ค. 2562
418 ครั้ง

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562

วันนี้ เวลา 8 นาฬิกา 36 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
 
ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 4 คน และผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก, ปริญญาโท และปริญญาตรี จากสาขาวิชาต่างๆ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมทั้งสิ้น 5,066 คน 
 
โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติตน มีใจความสำคัญว่า 
 
" บัณฑิตทั้งหลาย เมื่อออกไปประกอบอาชีพการงาน คงจะได้ทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งอาจจะมีพื้นฐานความคิดความเห็นที่แตกต่างกันออกไป ตามธรรมดาคนเราเมื่อมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน ก็อาจจะเกิดปัญหาข้อขัดแย้งขึ้นได้ และถ้าต่างฝ่ายต่างยึดมั่นในความคิดของตน ปัญหาข้อขัดแย้งก็อาจลุกลามใหญ่โต กลายเป็นอุปสรรคขัดขวางความสำเร็จของงาน เมื่อทำงานร่วมกันทุกคนจึงควรพิจารณาให้ทราบชัดว่า แท้จริง 
 
ความคิดความเห็นที่แตกต่างหลากหลายนั้น มีประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะจะช่วยให้ได้มีโอกาสเรียนรู้ทำความเข้าใจมุมมองต่างๆ อย่างรอบด้าน แล้วเลือกสรรวิธีการปฏิบัติงาน หรือแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดร่วมกันได้ ข้อสำคัญอยู่ที่ว่า ทุกคนทุกฝ่ายจะต้องรู้จักเปิดใจ ยอมรับฟังเหตุผลของกันและกัน โดยยึดถือเป้าหมายเดียวกันคือความสำเร็จของงาน ถ้าทำได้ดังนี้ นอกจากงานที่ทำจะดำเนินลุล่วงไปอย่างราบรื่น และสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว แต่ละคนยังจะได้พัฒนาตนเอง ทั้งในทางความรู้ ความคิด จิตใจ และสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยสมัครสมานด้วย 
 
จึงขอให้บัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน จะได้สามารถร่วมมือร่วมใจกับทุกคนทุกฝ่าย สร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตน แก่งาน และแก่ชาติบ้านเมืองได้ ด้วยความรักสามัคคี"
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ