02 ธ.ค. 2562
246 ครั้ง

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561-2562

วันนี้ เวลา 15 นาฬิกา 37 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561 ถึง 2562 เป็นวันแรก 
 
 
ปีนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2 คน , พระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ 2 รางวัล , พระราชทานรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , พระราชทานรางวัลเชิดชูเกียรติพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับชุมชน , พระราชทานรางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่นรวม 3 รางวัล และพระราชทานทุนภูมิพลแก่นิสิตประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 33 ราย พร้อมทั้งพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี รวม 2,345 คน
 
 
โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท ความสำคัญตอนหนึ่งว่า
 
“ความรู้ที่บัณฑิตได้รับจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย กล่าวได้ประกอบกันขึ้นจาก 3 ส่วน ส่วนหนึ่ง คือความรู้ที่ได้มาจากการถ่ายทอดโดยตรงของครูอาจารย์ผู้สอน ส่วนหนึ่งคือความรู้ที่ได้มาจากการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ไม่ว่าจะด้วยการอ่านตำรับตำรา การสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ การติดตามข้อมูลข่าวสาร หรือการสังเกตศึกษาสิ่งรอบตัว  อีกส่วนหนึ่ง คือ ความรู้ที่ได้มาจากการฝึกหัดปฏิบัติ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดกับผู้ที่ได้ปฏิบัติร่วมกัน
 
ความรู้ทั้ง 3 ส่วนนี้ เป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่ง ที่ไม่มีใครสามารถแย่งชิงไปจากบัณฑิตได้ เพียงแต่ทุกคนจะต้องถือเป็นหน้าที่อย่างสำคัญ ที่จะต้องรักษาสิ่งที่มีอยู่ สร้างเสริมเพิ่มพูนให้มีมากขึ้น และนำไปใช้สร้างสรรค์ประโยชน์ให้เจริญงอกงาม หากบัณฑิตตั้งใจพยายามปฏิบัติให้ได้ดังนี้ ความรู้ที่แต่ละคนอุตส่าห์สร้างสมอบรมมา ก็จะไม่เสื่อมไป และไม่สูญเปล่ามีแต่จะหนักแน่นขึ้น กว้างขวางเพิ่มพูนขึ้น และก่อประโยชน์อันแท้จริงและยั่งยืน ทั้งแก่ตนเอง  แก่ส่วนรวม และแก่ชาติบ้านเมือง”
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ