03 ธ.ค. 2562
248 ครั้ง

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561-2562

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดขอนแก่น
 
วันนี้ เวลา 8 นาฬิกา 29 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561 ถึง 2562 เป็นวันที่ 2  มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวม 7,011 คน
 
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีหน่วยงานในระบบราชการ ระดับคณะหรือเทียบท่าคณะ รวม 9 หน่วยงาน ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ ,คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , คณะวิทยาศาสตร์ , คณะเทคโนโลยี สำนักคอมพิวเตอร์ , สำนักวิทยบริการ , สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช , สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน , และสำนักงานอธิการบดี 
 
ส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยระดับคณะหรือเทียบเท่า 18 หน่วยงาน ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ , คณะการบัญชีและการจัดการคณะเภสัชศาสตร์ , คณะวิศวกรรมศาสตร์ , คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ , คณะศิลปกรรมศาสตร์ , คณะวิทยาการสารสนเทศ ,บัณฑิตวิทยาลัย , คณะสาธารณสุขศาสตร์ , วิทยาลัยการเมืองการปกครอง, คณะแพทยศาสตร์ , คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม , คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ , คณะสัตวแพทยศาสตร์ , วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สำนักศึกษาทั่วไป ,คณะวัฒนธรรมศาสตร์ , และคณะนิติศาสตร์
 
มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา 3 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา , โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) , และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) และมีหน่วยกิจการเสริมศึกษาอีก จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , และสำนักบริการวิชาการ
 
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคามยังขยายโอกาสทางการศึกษา โดยจัดโครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอุดรธานี
 
จากนั้น เสด็จออก ณ ห้องรับรอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์ ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้ 
 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานผลการศึกษาของนิสิต ทุนนักเรียน ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
ตำรวจตระเวนชายแดน ผู้ดูแลนิสิตทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท บัณฑิตและนิสิตกองทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการเรียน 
 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานผลการดำเนินงานกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561 และประจำปีการศึกษา 2562 บัณฑิต นิสิต และนักเรียน กองทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นชาวกัมพูชา จำนวน 33 คน เฝ้าทูลละอองพระบาท
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ