05 ธ.ค. 2562
638 ครั้ง

องคมนตรีผู้แทนพระองค์มอบเกียรติบัตรแก่พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันนี้ เวลา 13 นาฬิกา 56 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ เนื่องในงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 
 
 
ซึ่งคณะกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ และสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 40 เนื่องในวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งเพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อ ที่มีต่อสถาบันครอบครัวและสังคม ตลอดจนเพื่อให้ผู้เป็นพ่อได้ตระหนักในหน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะพ่อ รวมถึง เพื่อให้ลูกแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพ่อ ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ 
 
 
โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นพ่อตัวอย่าง จะต้องมีคุณสมบัติต่างๆ อาทิ อายุ 50 ปีขึ้นไป มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีภรรยาคนเดียว ส่งเสียบุตรธิดาให้ได้รับการศึกษา ไม่ทอดทิ้ง ประกอบสัมมาอาชีพโดยสุจริต ดำรงตนอยู่ในศีลธรรม และเสียสละเพื่อส่วนรวม
 
 
ในปีนี้ มีพ่อจากสาขาอาชีพต่างๆ ทั้งจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพ่อดีเด่นแห่งชาติ เข้ารับเกียรติบัตร รวมทั้งสิ้น 383 คน
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ