07 ธ.ค. 2562
539 ครั้ง

พระราชินี ทรงเป็นประธานงานฉลอง 50 ปี ก่อตั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ทรงเป็นประธานงานเฉลิมฉลอง 50 ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งแรกในประเทศไทย ภายใต้การบริหารของนักบวชภราดาคณะเซนต์คาเบรียล เริ่มโครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปี 2512 
 
 
ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้พัฒนาทุกด้านมาอย่างต่อเนื่อง มีการขยายหลักสูตรจากเดิมเมื่อเปิดดำเนินการมีเพียงหลักสูตรบริหารธุรกิจ จนปัจจุบันมีหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จัดการเรียนการสอนในคณะวิชาต่างๆ จำนวน 68 หลักสูตร มีนักศึกษา 1 หมื่น 3 พัน 285 คน ในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาต่างชาติกว่า 2 พัน 500 คน จาก 70 ประเทศ โดยมหาวิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิตไปแล้วกว่า 9 หมื่น 9 พันคน
 
 
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนา 3 ด้าน ประกอบด้วย by Design พัฒนาหลักสูตรการเรียนสอน เพื่อให้เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ของนักศึกษา นักวิชาการ, by Commitment มุ่งสอนให้ทุกคนมีจริยธรรม เป็นคนดีของสังคม และ by Innovation คือ ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามาช่วยยกระดับการเรียนการสอนให้สอดรับกับโลกาภิวัตน์
 
 
ในการนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้วย
 
 
ทั้งนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อปี 2543
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ