08 ธ.ค. 2562
937 ครั้ง

พระองค์เจ้าอทิตยาทรฯ เสด็จแทนพระองค์ไปทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ วัดพระธาตุบังพวน จ.หนองคาย

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ วัดพระธาตุบังพวน จังหวัดหนองคาย 
 
 
วันนี้ เวลา 15 นาฬิกา 52 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จแทนพระองค์ ไปยังวัดพระธาตุบังพวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
 
 
โอกาสนี้ ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระเจดีย์พระธาตุบังพวน จากนั้น ทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ ซึ่งทางวัดฯ ร่วมกับพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา จัดสร้างขึ้น เพื่อเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมของพระสงฆ์ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2559 
 
 
วัดพระธาตุบังพวน เป็นเก่าแก่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สันนิฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อปี 2200 หลังจากมีการสร้างพระเจดีย์พระธาตุบังพวน 
 
 
โดยตามตำนานเชื่อว่ามีพระอรหันต์ 3 องค์ร่วมด้วยกุมารเมืองต่างๆ เข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนแถบนี้ และได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ส่วนที่เป็นหัวเหน่ามาประดิษฐานที่ภูหลวง เรียกว่า "พระธาตุบังพวน" เมื่อพระเจ้ากรุงเวียงจันทน์ และหมื่นกางโฮงทราบเรื่อง จึงร่วมกันสร้างพระเจดีย์พระธาตุบังพวน เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุดังกล่าว 
 
 
ต่อมา ในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช แห่งอาณาจักรล้านช้าง หลังจากทรงย้ายราชธานีจากหลวงพระบาง มายังนครหลวงเวียงจันทน์ ได้มีพระราชศรัทธาให้ก่อพระเจดีย์ใหญ่ ครอบพระเจดีย์พระธาตุบังพวน จากนั้นวัดถูกทิ้งร้าง 
 
 
จนกระทั่งปี 2492 พระครูเจติยานุรักษ์ ได้บูรณะวัดขึ้นใหม่ จนเป็นที่เคารพศรัทธาแก่คนทั่วไป ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี 2559 ปัจจุบัน พระครูภาวนาเจติยาภิบาล เจ้าคณะตำบลพระธาตุบังพวน เป็นเจ้าอาวาส มีพระภิกษุสามเณร 48 รูป
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ