09 ธ.ค. 2562
953 ครั้ง

'ดุสิตโพล' เผยสิ่งที่ประชาชนอยากให้นักการเมืองเป็น!

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจการทำหน้าที่แบบใดของนักการเมืองที่ดีในสายตาประชาชน จากกลุ่มตัวอย่าง 1,263 คน ช่วง 3 – 7 ธันวาคม 2562

ข้อที่ 1 การทำหน้าที่ของนักการเมืองแบบไหนที่ประชาชนชื่นชม

อันดับที่ 1 ซื่อสัตย์ไม่ทุจริต 58.90

อันดับที่ 2 ใช้ความรู้แก้ไขปัญหา 44.34

อันดับที่ 3 เสียสละ ทุ่มเท เป็นกลาง ตรงไปตรงมา 34.74

อันดับที่ 4 เป็นผู้แทนที่ดีของประชาชน 33.33

อันดับที่ 5 เข้าถึงใกล้ชิดประชาชน 14.99

 

ข้อที่ 2 การทำหน้าที่ของนักการเมืองแบบไหนที่ประชาชนอยากให้ปรับปรุง

อันดับที่ 1 ขายเสียงเพื่อผลประโยชน์เงินทอง

อันดับที่ 2 ไม่ทำงาน ดีแต่พูด

อันดับที่ 3 ทะเลาะวิวาท สร้างเบาะแสให้ตนเอง

อันดับที่ 4 ทำงานไม่มีประสิทธิภาพ

อันดับที่ 5 ไม่เป็นประชาธิปไตย

 

ข้อที่ 3 สิ่งที่ประชาชนอยากฝากถึงนักการเมือง

อันดับที่ 1 นักการเมืองที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดี

อันดับที่ 2 ทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์

อันดับที่ 3 มีจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม

อันดับที่ 4 ปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตย

อันดับที่ 5 เลิกเล่นเกมการเมือง พัฒนาการเมืองไทย

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ