09 ธ.ค. 2562
229 ครั้ง

พระองค์เจ้าอทิตยาทรฯ เสด็จแทนพระองค์ ประทานรางวัล 'ประชาบดี' ประจำปี 2562

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จแทนพระองค์ ไปประทานรางวัล ประชาบดี ประจำปี 2562

 

 

วันนี้ เวลา 15 นาฬิกา 38 นาที พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จแทนพระองค์ ไปยังศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เขตหลักสี่ ในการประทานรางวัล ประชาบดี แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก และผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น ประจำปี 2562

 

 

ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดขึ้นเป็นปีที่ 13 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และเสริมสร้างแรงจูงใจ แก่ผู้ที่ดูแลช่วยเหลือผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ไม่ย่อท้อ รวมทั้ง ส่งเสริมเจตคติเชิงบวก ในการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร เห็นคุณค่า และศักดิ์ศรีของผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก ส่งผลให้ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม และพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

 

 

โดยในปี 2562 มีผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล จำนวน 51 ราย ใน 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก, ประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก, ประเภทสื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก และหาทางออกของปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจน ประเภทต้นแบบคนสู้ชีวิต หรือบุคคลผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ที่ทำคุณประโยชน์และดำรงชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดี

 

 

ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา มีการมอบรางวัลประชาบดีไปแล้ว 787 รางวัล

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ