10 ธ.ค. 2562
839 ครั้ง

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนทูบีนัมเบอร์วันมหาวิทยาลัยนเรศวร

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนทูบีนัมเบอร์วันมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมทั้งทรงติดตามผลการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดพิษณุโลก
 
 
วานนี้ เวลา 18 นาฬิกา 15 นาที ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังมหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนทูบีนัมเบอร์วัน ซึ่งน้อมนำหลักการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน “3 ก. 3 ย.” มาเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
โดย 3 ก. ประกอบด้วย กรรมการ กองทุน และกิจกรรม ส่วน 3 ย. มาจากยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ประกอบด้วย สร้างกระแส สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างเครือข่าย โดยสนับสนุนให้สมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน มีส่วนรวมในกิจกรรมที่เน้นให้มีภูมิคุ้มกันทางร่างกาย อารมณ์ สติปัญญาและสังคม ยึดคำขวัญ“เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถตามความถนัดและสนใจ กิจกรรมที่ได้รับความนิยมและสนใจจากสมาชิก เช่น การทำกระเป๋าลดโลกร้อน การทำที่หุ้มกุญแจและพวงกุญแจดอกทิวลิป และการประดิษฐ์ช้างบีบมือสำหรับผู้ที่ต้องทำกายภาพ
 
จากนั้น ทรงติดตามผลการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งขณะนี้เป็นจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 1 มีชมรมทูบีนัมเบอร์วันที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ ได้แก่ ชมรมสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดพิษณุโลก ได้รับรางวัลประเภทรักษามาตรฐานพร้อมขึ้นเป็นต้นแบบ ระดับเงินปีที่ 1 / และชมรมชุมชนตำบลแม่ระกาได้รับรางวัลประเภทดีเด่น
 
พร้อมกันนี้ พระราชทานคำแนะนำในการปฏิบัติตนเพื่อเลิกยาเสพติดแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้น ที่ไปเฝ้า พร้อมกับตัวแทนผู้ปกครองและครอบครัว เพื่อให้มีกำลังใจและแนวทางในการเลิกยาเสพติดได้อย่างถาวร
 
จากนั้นได้มีพระปฏิสันถารแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ไปเฝ้าขอพระราชทานคำปรึกษาเรื่องต่าง ๆ ทั้งนี้ สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันมหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับการสนับสนุนให้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างค่านิยมให้สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เช่น กิจกรรมสัปดาห์วันต่อต้านยาเสพติด และการเข้าค่ายพัฒนาสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันแคมป์สู่ความเป็นหนึ่ง เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีจิตสาธารณะต่อส่วนรวม ชุมชนและสังคม
 
ต่อจากนั้น ทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วัน  
 
ปัจจุบันจังหวัดพิษณุโลกมีสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน อายุ 6 ถึง 25 ปี รวมกว่า 1 แสน 6 หมื่นคน มีการดำเนินงานครบทั้ง 9 อำเภอ มีชมรมทูบีนัมเบอร์วันทั้งหมด 268 ชมรม และมีศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน รวมทั้งสิ้น 54 แห่ง
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ