11 ธ.ค. 2562
944 ครั้ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานกระบี่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2561

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2561
 
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  โอกาสนี้ ทรงวางพุ่มดอกไม้ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
จากนั้น พระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งสำเร็จการศึกษาปริญญารัฐศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตำรวจ จำนวน 275 นาย 
 
โอกาสนี้ พระราชทานพระบรมราโชวาทความสำคัญว่า "ท่านทั้งหลาย ได้ผ่านการศึกษาอบรมในขั้นพื้นฐานมาแล้วจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ นับว่าแต่ละคนมีพื้นฐานที่ดี และเชื่อว่ามีความตั้งใจอันบริสุทธิ์ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจที่ดี หน้าที่ของตำรวจนั้น นอกจากจะต้องพิทักษ์รักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองแล้ว ยังจะต้องช่วยเหลือประชาชน ให้มีความมั่นคง มั่นใจ และปลอดภัย ในการใช้ชีวิตประจำวันด้วย เพราะฉะนั้น ตำรวจทุกคนน่าจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนเสียสละ และด้วยความสุจริตยุติธรรม ทั้งจะต้องพยายามประพฤติปฏิบัติตนให้ดี จนเป็นที่ศรัทธาเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน ถ้าตำรวจทั้งหลายประพฤติตน ปฏิบัติงานตามที่กล่าวนี้ให้จริงให้ตลอด ก็น่าจะมั่นใจได้ว่า จะประสบความสำเร็จในหน้าที่ทุกอย่าง สามารถเรียกได้ว่าเป็นตำรวจที่จะสามารถอำนวยความผาสุกสงบ และความมั่นคงปลอดภัย ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนได้"
 
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นหน่วยงานระดับกองบัญชาการ สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตั้งอยู่ที่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีภารกิจหลักในการฝึกอบรม ให้การศึกษาอบรมหล่อหลอมนักเรียนนายร้อยตำรวจให้มีคุณลักษณะเหมาะสมที่จะเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร และฝึกอบรมผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรอื่น ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรหลักของในโรงเรียนนายร้อยตำรวจเรียกว่า "นักเรียนนายร้อยตำรวจ" (นรต.) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงตามหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจจะได้รับการแต่งตั้งยศเป็น "ว่าที่ร้อยตำรวจตรี"
 
 
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ