11 ธ.ค. 2562
154 ครั้ง

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561


โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทความว่า "บัณฑิตทั้งหลายกำลังจะได้ออกไปประกอบอาชีพการงาน และดำเนินชีวิตในสังคม คงจะทราบดีอยู่แล้วว่า คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันหรือทำงานร่วมกัน ก็อาจจะมีความคิดความเห็นที่สอดคล้องต้องกันบ้าง ขัดแย้งสวนทางกันบ้างอยู่เป็นปรกติ การจะดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้ได้โดยราบรื่น แต่ละคนแต่ละฝ่ายจึงต้องรู้จักพูดคุยปรึกษาหารือกันด้วยเหตุผล ข้อนี้หมายความว่าไม่ว่าแต่ละคนจะมีความคิดความเห็นอย่างไรก็ตาม จะต้องตั้งอยู่บนเหตุผลความเป็นจริง แล้วนำเหตุผลทั้งนั้นมาพิจารณาร่วมกันด้วยใจที่เปิดกว้าง เพื่อให้วินิจฉัยตัดสินได้อย่างถูกต้องเที่ยงตรง ไม่ใช่นำเหตุผลมาเอาชนะคะคานกัน หรือนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อให้ได้ทำตามความต้องการของผู้ใดผู้หนึ่ง จึงขอให้บัณฑิตทำความ เข้าใจเรื่องเหตุผลดังที่กล่าวนี้ให้ทราบชัดแล้วนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติ ให้บังเกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงาน"
<span style="color: rgb(33, 37, 41); font-family: -apple-system, Thonburi, BlinkMacSystemFont, " segoe="" ui",="" roboto,="" "helvetica="" neue",="" arial,="" "noto="" sans",="" sans-serif,="" "apple="" color="" emoji",="" "segoe="" ui="" symbol",="" emoji";"="">หลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พระราชทานพระราชวโรกาสให้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้บริหาร อาจารย์ และผู้มีอุปการคุณ เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ