11 ธ.ค. 2562
361 ครั้ง

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังอาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการ ศึกษา 2561 - 2562 โอกาสนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2 คน และปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 1 คน ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระธาตุพนม 4 คน และผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท และตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวม 1,172 คน
 
โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทความว่า "บัณฑิตต่างสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาทั่วกันแล้ว ต่อไปก็คงจะได้ประกอบอาชีพการงานในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มตัว การที่จะเป็นผู้ใหญ่ได้แท้จริงนั้น ต้องประกอบพร้อมด้วยคุณสมบัติหลายอย่าง อย่างหนึ่งที่สำคัญ ก็คือความรับผิดชอบ ทั้งรับผิดชอบต่อตนเองและรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ความรับผิดชอบต่อตนเองจะเกิดมีขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อคนเรามีความสำนึกโดยตระหนักว่า บุคคลมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาตนเองให้ดี และปรับปรุงพัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้น พร้อมทั้งระมัดระวังไม่ให้ตกไปในทางชั่วทางเสื่อม ส่วนความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ก็เกิดมีขึ้นได้ด้วยความสำนึกตระหนักว่า แต่ละคนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมต่างก็มีหน้าที่ดูแลรักษาและพัฒนาส่วนรวมให้ดีขึ้นเจริญขึ้นเช่นเดียวกัน คนเราจะมีความเป็นผู้ใหญ่หรือไม่ มากน้อยเพียงใด อาจวัดได้จากความสำนึกรับผิดชอบดังกล่าวนี้ บัณฑิตทุกคนจึงควรประพฤติตนปฏิบัติงาน ด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคมส่วนรวมเสมอ แต่ละคนจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่แท้ ผู้สามารถเป็นหลักอันมั่นคง ในการสร้างสรรค์ความดีความเจริญให้แก่ชาติบ้านเมืองได้สืบไป"
 
จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องนาคราช ทอดพระเนตรนิทรรศการ "มหาวิทยาลัยนครพนมกับการสนองพระราชดำริ และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์มหาวิทยาลัยนครพนม" ซึ่งจัดแสดงผลการดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยฯ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และจัดแสดงความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ อาทิ กิจกรรมเล่านิทานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานฯ, โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง ที่ช่วยแก้ไขพัฒนาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ได้เป็นอย่างดี, ความสำเร็จของการขยายผลการพัฒนาสู่ชุมชนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยฯ เรื่องการบริหารจัดการงานโครงการตามพระราชดำริ จนสามารถเป็นต้นแบบให้โรงเรียนทั้งในและต่างประเทศ โดยมีโรงเรียนหลายแห่งจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาศึกษาดูงานเพื่อนำไปขยายผล, โครงการฟื้นฟูป่าไม้พื้นถิ่นของไทยด้วยเห็ดราเอคโตไมคอร์ไรซา ปัจจุบันมีการขยายผลไปยังมหาวิทยาลัยจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักศึกษาทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 9 เฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ