11 ธ.ค. 2562
1,140 ครั้ง

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนธันวาคม 2562 ณ ห้องศรีตรัง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบาย ครั้งที่ 3/2563 พร้อมรับฟังความก้าวหน้าแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จังหวัดตาก ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่เกษตรกรรมและที่ดินรายแปลงของหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ 25 หย่อมบ้าน 3,333 ครัวเรือน พื้นที่กว่า 33,000 ไร่ ในอำเภอแม่ระมาด และท่าสองยาง เพื่อนำร่างแผนที่การใช้ที่ดินมาทับซ้อนกับการใช้ที่ดินปัจจุบัน และวางแผนพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ให้เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ ได้พิจารณาการขึ้นทะเบียนน้ำนมกระบือ และการขึ้นทะเบียน อย. ในผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำนมกระบือภายใต้ตราสินค้าโครงการหลวง ได้แก่ โยเกิร์ต และนมพาสเจอร์ไรส์ชีส

 
ในตอนบ่าย ร่วมเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธานการสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง องค์การมหาชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2562 เพื่อเฉลิมฉลองครบ 50 ปี มูลนิธิฯ มีการนำเสนอผลความสำเร็จด้านการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนของโครงการหลวง ในการแก้ไขปัญหาความยากจน ความหิวโหย ตลอดจนความเสื่อมโทรมของสภาวะแวดล้อมในพื้นที่สูงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางดำเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย 17 ข้อขององค์การสหประชาชาติที่มุ่งหวังให้ทุกประเทศในโลกอยู่ดีกินดี พึ่งพาตนเองได้ และอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยผลจากการประชุมฯ จะนำไปเผยแพร่ในการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดของสหประชาชาติ สมัยที่ 63 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2563 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย นอกจากนี้ ยังได้จัดงานโครงการหลวง 2562 ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
 
จากนั้น ไปรับฟังการชี้แจงขอบเขตและผังการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ก่อสร้างฯ ขึ้นในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้งบประมาณของมูลนิธิฯ เพื่อการศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับพืชชนิดต่าง ๆ ที่ปรับตัวได้ดีบนพื้นที่สูง และการค้นคว้าวิจัยเรื่องอื่น ๆ โดยปัจจุบันห้องปฏิบัติการของโครงการหลวงกระจายอยู่ตามพื้นที่ของหน่วยงานอื่น การจัดตั้งศูนย์วิจัยฯ นี้จะเป็นศูนย์รวมการปฏิบัติงานด้านการวิจัย พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรของโครงการหลวงอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบด้วย อาคารนิทรรศการ ศูนย์เรียนรู้ อาคารสำนักงาน และอาคารปฏิบัติการ 3 หลัง คาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จในปี 2565
 
 
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ