12 ธ.ค. 2562
779 ครั้ง

ทูลกระหม่อมทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดตาก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดตาก  ทรงเปิดชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน และ ศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนตากพิทยาคม

 

เวลา 20 นาฬิกา 5 นาที วานนี้  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงเปิด ชมรม ทูบี นัมเบอร์ วัน และ ศูนย์เพื่อนใจ ทู บี นัมเบอร์ วัน ของโรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ซึ่งได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการ ทู บี นัมเบอร์ วัน มาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อพัฒนาเยาวชนทั้งด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม ร่างกาย มีคุณธรรม จริยธรรม 

 
โดยชมรม ทูบี นัมเบอร์ วัน มีการดำเนินงานแบบ "เยาวชนคิด เยาวชนทำ ผู้ใหญ่หนุน" ซึ่งช่วยพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความมั่นใจ มีความภูมิใจในตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก  ส่วนศูนย์เพื่อนใจ ทู บี นัมเบอร์ วันฯ เปิดให้บริการเป็นปีแรก มีอาสาสมัครแกนนำ 27 คน ให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และกิจกรรมสร้างสุข เช่น การทำกระทงกะลา ตุงไส้หมู วาดภาพเจลล้างมือจากเมล็ดต้อยติ่ง และสมุดเล่มเล็ก
 
โอกาสนี้ ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์ วัน ของจังหวัดตาก ซึ่งมีสมาชิกฯ จำนวน 1 แสน 2 หมื่น 8 พันคน คิดเป็นร้อยละ 90.63 มีชมรม ทู บี นัมเบอร์ วัน 150 ชมรม และศูนย์เพื่อนใจฯ 57 แห่ง ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี ทั้งมีการขยายเครือข่ายไปยังศูนย์การเรียนรู้ต่างชาติ 68 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 97.14  มีชมรมฯประเภทดีเด่นเข้ารอบการประกวดมหกรรม ทู บี นัมเบอร์ วัน ระดับประเทศ ได้แก่ จังหวัดตากและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก
 
ในการนี้ ได้พระราชทานกำลังใจและคำแนะนำในการเลิกยาเสพติดได้อย่างถาวรแก่สมาชิก "ใครติดยายกมือขึ้น" จากเรือนจำกลางตาก สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก  และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทู บี นัมเบอร์ วัน จากสถานศึกษา ในจังหวัดตาก เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆตลอดจนการประพฤติตนที่ถูกต้องและเหมาะสม
 
ต่อจากนั้น ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ต ทู บี นัมเบอร์ วัน ร่วมกับทู บี นัมเบอร์ วัน ไอดอล
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ