13 ธ.ค. 2562
560 ครั้ง

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชน จังหวัดนครนายก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการศึกษา และคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดนครนายก
 
 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนวัดพราหมณี ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ทรงติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการศึกษา ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 136 คน ดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริต่างๆ 
 
โดยทางโรงเรียนได้จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ควบคู่กับการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย และเน้นให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมตามกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อให้นักเรียนเกิดการจดจำอย่างยั่งยืน ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนนำเศษวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นสิ่งของ เครื่องใช้ และของเล่นต่างๆ โดยนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สังคม การงานอาชีพ และศิลปะ มาบูรณาการร่วมกัน จนได้รับรางวัลต่างๆ เช่น รางวัลชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ประจำปี 2561 
 
นอกจากนี้ยังจัดการเรียนการสอนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ที่สอนให้นักเรียนชั้นอนุบาลรู้จักการเลี้ยงกบ ซึ่งเป็นสัตว์ที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน ให้นักเรียนเข้าใจถึงการเจริญเติบโต และวงจรชีวิต นอกจากนี้ยังส่งเสริมด้านงานอาชีพ โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ เพิ่ม และพัฒนาองค์ความรู้ในการทำเกษตรยั่งยืน ทั้งการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น การทำกล้วยฉาบ เผือกฉาบ น้ำพริกปลาดุก และได้ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ โดยการปรับเพิ่มสูตร เช่น ไข่เค็มอัญชัน ขมิ้น และใบเตย เพื่อให้นักเรียนมีความรู้สามารถนำไปปรับใช้ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวในอนาคต
 
จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร นิทรรศการความก้าวหน้าในการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีผลการดำเนินกิจกรรมดีเด่น จำนวน 6 โรงเรียน อาทิ นิทรรศการ เด็กไทยใส่ใจสุขภาพ ของโรงเรียนวัดสุตธรรมาราม ที่ดำเนินกิจกรรมในชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกแก่นักเรียน ในการนำสิ่งที่มีอยู่ภายในชุมชนมาแปรรูปให้เกิดคุณค่า รู้จักการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ โดยการให้นักเรียนนำผลผลิตที่ได้จากการปลูกต้นหม่อนภายในโรงเรียน มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ ชา แยม คุกกี้ เป็นต้น 
 
นิทรรศการความสำเร็จด้านการจัดการเรียนรู้ด้านการจัดการสหกรณ์ ของโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง ซึ่งได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนจัดการเรียนรู้การจัดการสหกรณ์ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2562 โดยดำเนินกิจกรรมภายใต้หัวข้อหนึ่งห้องเรียนหนึ่งอาชีพ โดยการบูรณาการกับหลักสูตรของสถานศึกษาเข้ากับวิชาสหกรณ์ 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ ด้านความสำเร็จ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน รู้จักการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ การประกอบอาชีพ และระบบการบริการจัดการสหกรณ์ ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพนครนายก และวิทยาลัยเทคนิคนครนายก เข้ามาให้คำแนะนำและให้ความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ อาทิ น้ำยาล้างจาน เต้าหู้นมสด ไข่เค็ม น้ำสมุนไพร เป็นต้น 
 
ส่วนโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี ดำเนินโครงการยุวเกษตรกรน้อยตามรอยพ่อ ภายใต้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งประสบความสำเร็จในด้านการเพาะเห็ดฟาง จากวัชพืชที่ได้จากท้องถิ่นโดยไม่ใช้ฟาง เพื่อสนองพระราโชบาย ที่ได้พระราชทาน คำแนะนำในการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดรายจ่ายในการดำเนินการ นอกจากนี้ได้ส่งเสริมให้นักเรียนทำกิจกรรมประกอบอาหารโดยการนำผลผลิต ที่ได้จากเห็ดฟางมาแปรรูปเป็นอาหารกลางวันได้แก่ แกงเขียวหวานเห็ดฟาง อีกด้วย
 
ในการนี้ พระราชทานพระราชวโรกาส ให้ ข้าราชการครูผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการ พร้อมทั้งทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จอย่างใกล้ชิด ซึ่งราษฎรต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ