14 ธ.ค. 2562
484 ครั้ง

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงร่วมการบรรยายสรุปการประชุมนานาชาติ ว่าด้วยการจัดการทรัพยากรน้ำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงร่วมการบรรยายสรุปการประชุมนานาชาติ ว่าด้วยนโบยาย กฎหมาย และกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรน้ำ ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 
วันนี้ เวลา 22 นาฬิกา 43 นาที วานนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปยังโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ทรงร่วมการบรรยายสรุปการประชุมนานาชาติว่าด้วยนโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งภาคีเครือข่าย อาทิ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ, มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำประเทศไทย, สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ องค์การมหาชน, กรมชลประทาน และสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย องค์การมหาชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 ถึง 14 ธันวาคม 2562 
 
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นผลดีกับหน่วยงานของประเทศไทยที่จะสามารถนำไปต่อยอด ประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์ เพื่อสิทธิในการเข้าถึงน้ำของประชาชนได้อย่างเท่าเทียม สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี พุทธศักราช 2561 ถึง 2580 มุ่งสู่การแก้ปัญหาด้านน้ำของประเทศให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
 
โอกาสนี้ ทรงมีพระราชดำรัส เรื่อง "หลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน" แล้วทอดพระเนตรวีดิทัศน์การจัดการทรัพยากรน้ำ ของชุมชุนห้วยปลาหลด ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และชุมชนคลองรังสิต อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นต้นแบบความสำเร็จที่ชุมชนได้ สืบสาน รักษา ต่อยอด ในการน้อมนำแนวพระราชดำริการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้ เพื่อขยายผลสู่ชุมชนอื่นต่อไป
 
การประชุมฯ มีการอภิปราย 4 ส่วน ประกอบด้วย นโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน, การใช้หลักธรรมาภิบาลที่ดีเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกับการมีส่วนร่วมของภาครัฐ และภาคเอกชน, การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติด้านน้ำ และแนวทางในอนาคต ทิศทางของหลักนิติธรรมเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ