27 ธ.ค. 2562
2,299 ครั้ง

เตะผ่าหมาก การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในวันหยุดราชการ เริ่ม 1 ม.ค. 63

ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการเปิดทำการศาลและพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในวันหยุดราชการ พ.ศ. 2562

 

โดยที่มาตรา 29 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด และก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทำความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้ และคำขอประกันผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาต้องได้รับการพิจารณา ประกอบกับมาตรา 87 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 มาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และ มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 กำหนดให้นำตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา ไปศาลหรือยื่นฟ้องภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งเป็นเหตุให้ต้องเปิดทำการในวันหยุด ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองสิทธิผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาให้มีการนำตัวไปศาลโดยเร็ว และเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยให้ได้รับการพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวโดยเร็ว จึงสมควรวางระเบียบเกี่ยวกับการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ เพื่อให้การปฏิบัติในเรื่องนี้ดำเนินไปโดยเรียบร้อยและเป็นแนวทางเดียวกัน

 

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ประธานศาลฎีกา จึงวางระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ดังต่อไปนี้

 

ข้อ1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการเปิดทำการศาลและพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวในวันหยุดราชการ พ.ศ. 2562 “

 

ข้อ2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

 

ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบราชการฝ่ายตุลาการฉบับที่ 9 เรื่อง การเปิดทำการศาลในวันหยุดงาน หรือ นอกเวลาทำการปกติ

บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใด ที่ออกตามระเบียบราชการ ฝ่ายตุลาการฉบับที่ 9 เรื่องการเปิดทำการศาลในวัน หยุดงานนอกเวลาทำการปกติ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

 

ข้อ 4. ให้ศาลชั้นต้น มีคำสั่งเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ เพื่อพิจารณาคำร้อง ขอผัดฟ้อง ฝากขัง การรับและส่งตัวผู้ถูกจับตามหมายจับ และการพิจารณาส่งตัวผู้ต้องหาไปตรวจพิสูจน์การเสพหรือติดยาเสพติดตาม พระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดพ.ศ. 2545 ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 

(1) ในกรณีที่มีวันหยุดราชการติดต่อกันสองวัน ให้เปิดทำการในวันหยุดราชการวันแรกเป็นอย่างน้อย

 

(2) ในกรณีที่มีวันหยุดราชการติดต่อกันสามวัน ให้เปิดทำการในวันหยุดราชการวันที่สองหนึ่งวันเป็นอย่างน้อย

 

(3) ในกรณีที่มีวันหยุดราชการติดต่อกันตั้งแต่สี่วันขึ้นไป ให้เปิดทำการในวันหยุดราชการวันแรกและวันที่สามเป็นอย่างน้อย แต่ต้องมิให้ศาลปิดทำการติดต่อกันถึงสองวัน

 

ข้อ 5. ให้ศาลชั้นต้น เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการทุกวัน เพื่อพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราว

 

ข้อ 6. การพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราว ตามความในข้อ 5 ให้หมายความรวมถึงการรับคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง และการอ่านคำสั่ง

 

ข้อ 7. ให้ศาลชั้นอุทธรณ์ และ ศาลฎีกาเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการทุกวัน เพื่อพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวในชั้นอุทธรณ์ หรือ ชั้นฎีกา หรือ คำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ตามมาตรา 106 หรือ มาตรา 119 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

 

ข้อ 8. การเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในข้อ 4 ถึง ข้อ7 หรือเปิดทำการศาลนอกเวลาทำการปกติ เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความยุติธรรม ประธานศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษ อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น หรือ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล แล้วแต่กรณี อาจพิจารณากำหนดให้เปิดทำการตามความเหมาะสม

 

ข้อ 9. ให้ศาลที่เปิดทำการในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาทำการปกติ แจ้งให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการเปิดทำการเช่นว่านั้น เป็นการล่วงหน้าตามสมควร

 

ข้อ 10. ให้เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมกำหนดวิธีปฏิบัติและอำนวยความสะดวกแก่ทุกศาล เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปไปด้วยดี

 

ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2562

 

(นายสไลเกษ วัฒนพันธุ์)

ประธานศาลฎีกา

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ