05 มี.ค. 2563
1,068 ครั้ง

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามความก้าวหน้าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดชุมพร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามพระราชดำริของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดชุมพร
 
วันนี้ เวลา 9 นาฬิกา 20 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ทรงติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริทั้ง 8 โครงการ โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียน 202 คน ครู ตชด.10 นาย และครูอัตราจ้าง 4 คน 
 
ด้านการเรียนการสอน พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากทางโรงเรียนใช้กิจกรรมการเรียนปนเล่น พานักเรียนไปเรียนนอกสถานที่ หรือพาไปเรียนกับปราชญ์ท้องถิ่น ส่งผลให้ผลการสอบ O-NET และ NT รายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาไทย สูงกว่าระดับสังกัดและระดับประเทศ ส่วนวิชาภาษาอังกฤษ คะแนนยังต่ำกว่าระดับประเทศ ทางโรงเรียนจะสอนเสริมให้กับนักเรียนในช่วงหลังเลิกเรียน, โครงการพัฒนาอาชีพ มีวิทยาลัยการอาชีพหลังสวนเข้ามาสอนการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์เบื้องต้น , การผูกผ้าและระบายผ้าสำหรับจัดโต๊ะ , การเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้น และงานบำรุงรักษาสนามเด็กเล่น กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน มีการนำผลผลิตที่ปลูกในโรงเรียนมาแปรรูปอย่างหลากหลาย เช่น น้ำพริกเห็ดนางฟ้า , เค้กกล้วยหอมนึ่ง , กะหรี่ปั๊บไส้หม่อน , ไข่เค็มสมุนไพรรสต้มยำ นอกจากนี้กรมหม่อนไหมเข้ามาส่งเสริมการปลูกต้นหม่อนและนำไปแปรูปเป็นข้าวเกรียบ น้ำหม่อน และแยม
 
ส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปลูกพืชผักและผลไม้หลายชนิดไว้รอบโรงเรียน และเลี้ยงไก่ ปลาดุก ปลานิล ผลผลิตที่ได้เพียงพอต่อการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และเหลือจำหน่ายให้กับชุมชน รวมทั้งนำไปแจกจ่ายเพื่อเป็นรางวัลสำหรับนักเรียน นอกจากนี้ยังขยายผลโครงการเกษตรสู่ชุมชน เพื่อให้มีความเข้มแข็ง และพึ่งตนเองได้ 
 
สำหรับกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น มีกลุ่มเครือข่ายหมอพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอละแม เข้ามาช่วยสอนการทำลูกประคบสมุนไพร , ยาหม่องสมุนไพร และน้ำมันเขียว โดยนำวัตถุดิบจากในชุมชนมาผลิต เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ กรมชลประทาน ได้จัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียนและราษฎรบริเวณใกล้เคียงซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร โดยกรมชลประทานและสำนักงาน กปร.สร้างถังพักน้ำและขุดขยายสระเก็บน้ำภายในโรงเรียน และจะจัดทำระบบประปาภูเขา เพื่อให้มีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปี
 
โอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ซึ่งวันนี้มีนักเรียนและราษฎรมาขอรับบริการตรวจรักษา จำนวน 74 คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ และมีผู้ป่วยขอเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ 7 ราย 
 
จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด จัดทำหัองสมุดในสวน เพื่อกระตุ้นการอ่านให้นักเรียน เปลี่ยนบรรยากาศการอ่านหนังสือในห้องสมุด ออกมาอ่านในสวนแทน ซึ่งได้ผลดีมาก มีนักเรียนเข้ามาใช้บริการห้องสมุดเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึง 90% มีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้ามาช่วยอบรมครู ตชด.และพัฒนาห้องสมุด และในอนาคตจะให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีเข้ามาใช้ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยฯ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต , ผลความสำเร็จอีกด้านของโรงเรียนแห่งนี้ คือ ศิษย์เก่าของโรงเรียนที่จบการศึกษาไปแล้ว จำนวน 50 ได้ประกอบอาชีพการงานที่ดี รับราชการเป็นครู , ตำรวจ และวิศวกร ได้กลับมาช่วยพัฒนาโรงเรียนด้วย 
 
การเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในวันนี้ ทำให้เห็นถึงการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาช่วยพัฒนาโรงเรียนให้มีความเจริญก้าวหน้า เด็กนักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น ที่สำคัญ คือ ทำให้ราษฎรได้มีอาชีพและมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว สามารถพึ่งพาตนเองได้
 
เวลา 12 นาฬิกา 5 นาที เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร หมู่ที่ 15 เป็นครั้งที่ 6 ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 จังหวัดชุมพร เปิดทำการสอนมาตั้งแต่ปี 2532 ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ปัจจุบัน มีนักเรียน รวม 103 คน ครู ตชด. 6 นาย
 
โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ โครงการฝึกอาชีพท้องถิ่น มีปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาสอนภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 ในช่วงเวลาว่าง โดยการทำไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดทางมะพร้าว และผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นคลุ้ม ซึ่งเป็นพืชล้มลุก ผิวแข็งคล้ายไม้ไผ่ ทำให้นักเรียนมีความรู้นำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้ครอบครัว, โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ส่งเสริมการปลูกพืชผัก สับปะรด ผลไม้ เลี้ยงไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง และสุกรพันธุ์พื้นเมือง มีสำนักงานประมงจังหวัดชุมพร สนับสนุนพันธุ์ปลาดุกอุยเทศ ปลานิล พร้อมอาหารสัตว์ และอบรมให้ความรู้การเพาะเลี้ยง รวมทั้ง ด้านโภชนาการ และการสาธิตการแปรรูปสัตว์น้ำเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ปลาดุกร้า ปลาดุกแดดเดียว และหนังปลากรอบ 
 
นอกจากนี้ ให้ผู้ปกครองและคนในชุมชน เข้ามาศึกษา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ เกิดชุมชนที่เข้มแข็ง พึ่นตนเองได้ มีสถานีเรียนรู้ 7 ฐาน อาทิ สถานีเรียนรู้เห็ดนางฟ้า และสถานีเรียนรู้ผึ้งโพรงไทย, กิจกรรมสหกรณ์ ส่งเสริมความรู้ทักษะในการเรียนรู้ระบบสหกรณ์โดยวิธีปฏิบัติจริง มีการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย นักเรียนมีวินัยในการใช้จ่าย นำความรู้กลับไปใช้ที่บ้าน ส่งผลให้ได้รับรางวัลที่ 1 ในการประกวดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่มีผลการจัดทำกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนดีเด่น ประจำปี 2562 จากจังหวัดชุมพร, กิจกรรมการเรียนการสอน มีการสอนเสริมหลังเลิกเรียนให้แก่นักเรียนที่มีคะแนนการสอบเอ็นทีและโอเน็ตต่ำกว่าระดับสังกัดและระดับประเทศ ทั้งด้านวิชาการและภาษาอังกฤษ รวมทั้ง จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วย
 
โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลพะโต๊ะ โรงพยาบาลละแม และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอละแม ออกหน่วยตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนและนักเรียน รวม 117 คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูก และโรคระบบทางเดินหายใจ นอกจากนี้ มีหน่วยทันตกรรมพระราชทาน จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ออกหน่วยฯ ระหว่างวันที่ 4 และ 5 มีนาคม 2563 ให้บริการแก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร โรงเรียนบ้านคลองสง และประชาชน รวม 240 คน
 
ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนปาล์มน้ำมัน สวนยางพารา และสวนผลไม้ มีรายได้เฉลี่ยต่อปี ครัวเรือนละ 165,000 บาท
 
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ