07 มี.ค. 2563
289 ครั้ง

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา 2561

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา 2561
 
วันนี้ เวลา 14 นาฬิกา 16 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารนวมภูมินทร์  วชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จากวิทยาลัยพัฒนามหานคร , หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ,หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต จากคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมทั้งสิ้น 302 คน 
 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2553 จากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ปัจจุบันเปิดสอนระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ด้านแพทย์ พยาบาลเฉพาะทาง และแพทย์เฉพาะทางสาขาต่อยอด รวม 3 คณะ  
 
โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ความว่า " บัณฑิตทั้งหลาย คงจะเคยได้ยิน ได้ทราบกันมาบ้างแล้ว เกี่ยวกับเรื่องคนเก่งและคนดี คนเก่งนั้น กล่าวโดยย่อ คือคนที่มีความรู้ ความสามารถ ในศิลปวิทยาต่างๆอย่างลึกซึ้ง จัดเจน ส่วนคนดี คือคนที่ประพฤติตน ปฏิบัติงาน ในทางที่ดี ที่ถูกต้อง ที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ ไม่เป็นโทษเสื่อมเสีย ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม สังคมทุกสังคม รวมไปถึงชาติบ้านเมืองและโลก ต้องอาศัยบุคคลที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดี มาช่วยกันสร้างสรรค์จรรโลงความเจริญก้าวหน้า และความมั่นคงผาสุก บัณฑิตทุกคนนับได้ว่าเป็นคนเก่งระดับหนึ่ง เพราะสามารถเล่าเรียนในระดับสูง จนสำเร็จการศึกษาทั่วกันแล้ว จึงชอบที่แต่ละคนจะได้ฝึกฝนอบรมตน ให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี ต่อไปภายหน้า ไม่ว่าบัณฑิตจะประกอบอาชีพการงานใด และสถานการณ์ต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม หากแต่ละคนจะได้พยายามรักษาความเก่งและความดีที่มีอยู่ พร้อมทั้งสร้างเสริมให้เพิ่มพูนขึ้นอยู่เสมอ ก็จะได้ชื่อว่าเป็นคนเก่งและคนดีแท้ ผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์สุขให้แก่ตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างแท้จริง"
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ