07 มี.ค. 2563
1,345 ครั้ง

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2563

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2563
 
วันนี้ เวลา 15 นาฬิกา 42 นาที สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปยังศูนย์ประชุมพีช รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ทรงเปิด "การประชุมสัมมนาวิชาการ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2563" ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการจัดขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการ ให้แก่ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว 
 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้พิพากษา ได้แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และศึกษาเรียนรู้ ปรับปรุงแนวทางกิจกรรมและโครงการ ให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างทักษะในการแก้ไขปัญหา และแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการบำบัดฟื้นฟู เด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยมีผู้เข้าร่วมงาน 2 พันคน ซึ่งมีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเด็ก เยาวชนและครอบครัว ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 
โอกาสนี้ พระราชทานพระดำรัสความว่า "ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว ถือเป็นตัวแทนของภาคส่วนสังคม และชุมชน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งทางตุลาการ มีบทบาทสำคัญในการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู ปัญหาของเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในฐานะที่ท่านทั้งหลายเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว คงจะทราบตระหนักดีอยู่แล้วว่า ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิต ของเด็กและเยาวชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ปัจจัยต่างๆ ดังกล่าว อาจมีส่วนอย่างสำคัญในการชี้นำให้เด็ก และเยาวชนกระทำความผิดโดยไม่รู้เท่าทัน จนทำให้เด็กและเยาวชนต้องประสบปัญหาในการดำรงชีวิต 
 
ด้วยเหตุนี้ การแสวงหามาตรการ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด ให้สามารถกลับตนเป็นพลเมืองดี จึงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและมีความซับซ้อน จำเป็นที่จะต้องพิจารณาทั้งปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในตัวเด็ก และเยาวชนควบคู่กันไปอย่างรอบด้าน เพื่อให้ทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์สูงสุด หวังว่าการประชุมสัมมนาวิชาการ ซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาเรียนรู้สหวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ในครั้งนี้ จะนำไปสู่การค้นพบ และพัฒนาวิธีการใหม่ๆ ที่เหมาะสม และทันสมัย ในการดูแลเด็ก เยาวชนผู้เสียหาย และครอบครัว ตลอดถึงสังคมชุมชนให้มีความเป็นปรกติสุขอย่างแท้จริง"
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ