08 มี.ค. 2563
532 ครั้ง

พระองค์เจ้าอทิตยาทรฯ ทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ วัดป่าเจริญราช จังหวัดปทุมธานี

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ วัดป่าเจริญราช จังหวัดปทุมธานี
 
 
วันนี้ เวลา 16 นาฬิกา 7 นาที พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังวัดป่าเจริญราช คลอง 11 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ ที่คณะสงฆ์ ร่วมกับพุทธศาสนิกชน จัดสร้างขึ้น เพื่อเป็นสถานที่ทำสังฆกรรมของพระภิกษุ สามเณร ตามพระธรรมวินัย มีสถาปัตยกรรมแบบไทยโบราณ และมีพระพุทธเศวตศิลามหามงคล ขนาดหน้าตักกว้าง 274 เซ็นติเมตร สูง 426 เซ็นติเมตร เป็นพระประธานประจำอุโบสถ ส่วนช่อฟ้าเอกของอุโบสถ แกะสลักจากไม้ท่อนเดียว มีลักษณะเป็นรูป "นกหัสดีลิงค์" 
 
 
สำหรับวัดป่าเจริญราช เป็นวัดราษฎร์ สังกัดมหานิกาย เดิมเป็นสถานปฏิบัติธรรม ชื่อว่า "ธรรมสถานวิมลธรรม" ที่พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนโท ร่วมกับพุทธศาสนิกชนจัดสร้างขึ้น เมื่อปี 2544 เพื่อเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ต่อมาได้รับอนุญาตให้เป็นสำนักสงฆ์ มีชื่อว่า "สำนักสงฆ์วิมลธรรม" เพื่อให้คณะสงฆ์สามารถพำนักอยู่ปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างถูกต้อง 
 
 
และในปี 2551 มหาเถรสมาคมได้ประกาศให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนา นามว่า "วัดป่าเจริญราช" และเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี แห่งที่ 13 ภายในวัดมีเสนาสนะ และสิ่งปลูกสร้างสำคัญๆ รวม 83 หลัง มีการแบ่งพื้นที่ใช้ประโยชน์ออกเป็น 4 เขต ได้แก่ เขตพุทธาวาส, เขตธรรมาวาส, เขตสังฆาวาสและสวนป่า รวมถึงเขตอุบาสก-อุบาสิกา และผู้ปฏิบัติธรรม ปัจจุบัน พระครูปทุมภาวนาจารย์ เป็นเจ้าอาวาส, มีพระภิกษุสามเณร จำพรรษา 17 รูป และอยู่ระหว่างการขอพระราชทานวิสุงคามสีมา ก่อนเสด็จกลับ ทรงเยี่ยมประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จอย่างทั่วถึง 
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ