09 มี.ค. 2563
400 ครั้ง

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงาน โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย จ.เพชรบุรี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงาน โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย จังหวัดเพชรบุรี
 
 
วันนี้ เวลา 14 นาฬิกา 4 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงาน โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยเมื่อปี 2514 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จังหวัดเพชรบุรีจัดหาที่ดินว่างเปล่า จัดสรรให้ราษฎรเข้าทำกินครอบครัวละ 15 ไร่ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันดำเนินงานจัดตั้งเป็นโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีอาชีพเลี้ยงตนเอง และครอบครัวอย่างยืน โดยเกษตรกรได้รวมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วยจำกัด มีสมาชิก 313 คน ดำเนินกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแปรรูปผลผลิตในชุมชน ทั้งทำสับปะรดกวน, น้ำส้มสายชูจากสับปะรด, ดอกไม้ประดิษฐ์จากลูกสนทะเล, ทำพรหมเช็ดเท้าจากเศษผ้า และทำขนมไทยพื้นบ้าน
 
 
เดิมพื้นที่บริเวณนี้ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง และขาดแคลนแหล่งน้ำ กรมชลประทาน จึงได้ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำ จากคูส่งน้ำคอนกรีตเป็นระบบท่อ เพื่อส่งน้ำไปยังพื้นที่เพาะปลูกของราษฎร จำนวน 6 สาย และอาคารประกอบท่อส่งน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรในพื้นที่โครงการฯ จำนวน 373 ครัวเรือน ซึ่งสามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร ในฤดูฝนได้ 2 พัน 500 ไร่ ในหน้าแล้ง 1 พันไร่
 
 
โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และทอผ้าไหม ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงส่งเสริมให้เป็นอาชีพแก่ราษฎร ตั้งแต่ปี 2517 ปัจจุบัน มูลนิธิส่งเสริมศิลปชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกับกรมหม่อนไหม และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับราษฎรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 13 ครัวเรือน โดยมีการเตรียมทอลวดลายสับปะรด เพื่อสร้างอัตลักษณ์และสร้างมูลค่าเพิ่ม อีกทั้งพัฒนาต่อยอด แปรรูปหม่อนไหม เป็นข้าวเกรียบ และชาใบหม่อน ส่วนผลิตภัณฑ์ผ้าไหม มีการพัฒนาจนได้รับเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย ตรานกยูงพระราชทาน และได้รับการสั่งทอจากนักออกแบบเสื้อผ้าชั้นนำของไทย พร้อมกันนี้ ได้ทอดพระเนตรผลผลิตกาแฟโรบัสต้า หรือกาแฟป่าเด็ง ของชนเผ่าปกาเกอะญอ ที่ได้รับการส่งเสริม จนสามารถจำหน่ายเมล็ดกาแฟได้ในราคาสูง นอกจากนี้ ยังได้ขยายผลร่วมกับชาวบ้านดอนขุนห้วย แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ สบู่จากโปรตีนรังไหม, ผงขัดผิว และกาแฟดริฟ ในการนี้ทรงเยี่ยมราษฎร ที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอย่างทั่วถึงด้วย
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ