10 มี.ค. 2563
778 ครั้ง

'ในหลวง-พระราชินี' ทรงเปิดการประชุมคณะกรรมการ โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ จังหวัดกาญจนบุรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเปิดการประชุมคณะกรรมการ โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
วานนี้ เวลา 19 นาฬิกา 43 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จ ออก ณ อาคาร บก.หน่วยราชการในพระองค์ 904 อาคาร 2 พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
 
จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นสืบเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่โรงเรียนบ้านกองม่องทะ ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก โดยทรงสอบถามความเป็นอยู่ของราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ และทรงทราบถึงปัญหาด้านต่าง ๆ ทั้งด้านคมนาคม สาธารณสุข สาธารณูปโภค และการศึกษา 
 
ทั้งนี้ ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เรื่องการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของราษฎร โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชายแดนที่ความเจริญยังเข้าไม่ถึง รวมทั้ง ทรงเห็นว่าพื้นที่โครงการฯ เป็นชุมชนอยู่ติดชายแดน ที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศ และเป็นพื้นที่มรดกโลกของประเทศไทย ที่ควรได้รับการพัฒนาและอนุรักษ์อย่างยั่งยืน เพื่อให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุล และรักษาต้นน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
จึงทรงรับโครงการฯ ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการ โอกาสนี้ พระราชทาน “ต้นรวงผึ้ง” และ “ต้นมะม่วงมหาชนก” แก่ผู้แทนคณะกรรมการชุมชนสาละวะ และชุมชนไล่โว่
 
ต่อจากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังห้องประชุม ชั้น 2 ทรงเปิดการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยทรงมีพระราชดำรัสความว่า 
 
" เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติ ในจังหวัดกาญจนบุรีนั้น เป็นแหล่งธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ จนได้รับการประกาศยกย่องให้เป็นแหล่งมรดกโลกของประเทศไทย พื้นที่ดังกล่าว นอกจากจะอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติแล้ว ยังเป็นที่ตั้งของชุมชนต่าง ๆ จึงมีคนในพื้นที่อยู่ร่วมกับเป็นจำนวนมาก ในเรื่องคนอยู่ร่วมกับป่านี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เคยพระราชทานแนวพระราชดำริไว้ เป็นใจความว่า การที่จะรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ได้อย่างยั่งยืนนั้น จะต้องทำให้คนในชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับป่า และช่วยกันดูแลรักษาป่าให้ดำรงความอุดมสมบูรณ์ไว้ได้ตลอดไป 
 
จึงเป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง ที่ท่านทั้งหลาย ทั้งคณะกรรมการโครงการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ได้สืบสานแนวพระราชดำริ โดยจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ในด้านต่าง ๆ ของคนในชุมชน และได้ร่วมมือร่วมใจกันดำเนินงานอย่างเข้มแข็ง จนโครงการพัฒนาก้าวหน้ามาโดยลำดับ หวังว่าทุกท่านจะร่วมมือร่วมงานกันให้พร้อมเพรียงเหนียวแน่นยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้าไป อย่างสอดคล้องสมดุลกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อันจะทำให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างมีความสุข และประเทศชาติของเรามีความเจริญมั่นคงอย่างยั่งยืน"
 
ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้น้อมนำพระบรมราโชบายในการทำงานกับราษฎรที่อยู่ห่างไกล และพื้นที่เป็นมรดกโลกที่ต้องให้ความสำคัญเรื่องการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ มาทรงงานพัฒนาชุมชนบ้านไล่โว่และบ้านสาละวะ ร่วมกับ คณะกรรมการโครงการฯ โดยเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนสาละวะและชุมชนไล่โว่ เพื่อให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน นำเสนอข้อมูล ปัญหา ความต้องการในเรื่องต่าง ๆ 
 
ปัจจุบัน คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลจริง 3 ครั้ง มีหน่วยงานราชการ ได้ประสานความร่วมมือในการเข้าไปพัฒนาชุมชนด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านสาธารณสุข มีการอบรมประชาชนให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุข มีการสร้างโรงเรือนอนามัยใน 2 ชุมชน, ด้านคมนาคม มีการแก้ปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจร ด้วยการสร้างรางระบายน้ำ ปรับผิวทางสัญจร และสร้างทางข้ามบริเวณเส้นทางตัดทางน้ำ ส่วนด้านอาชีพและเกษตรกรรม รวมทั้ง ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน เน้นเรื่องป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และการเกษตรทฤษฎีใหม่ สำหรับโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะเป็นต้นแบบที่ดี ในการให้ภาครัฐนำไปช่วยเหลือชุมชนแห่งอื่น ๆ ต่อไป 
 
ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้น้อมนำพระบรมราโชบายในการทำงานกับราษฎรที่อยู่ห่างไกล และพื้นที่เป็นมรดกโลกที่ต้องให้ความสำคัญเรื่องการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ มาทรงงานพัฒนาชุมชนบ้านไล่โว่และบ้านสาละวะ ร่วมกับ คณะกรรมการโครงการฯ โดยเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนสาละวะและชุมชนไล่โว่ เพื่อให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน นำเสนอข้อมูล ปัญหา ความต้องการในเรื่องต่าง ๆ
 
ปัจจุบัน คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลจริง 3 ครั้ง มีหน่วยงานราชการ ได้ประสานความร่วมมือในการเข้าไปพัฒนาชุมชนด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านสาธารณสุข มีการอบรมประชาชนให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุข มีการสร้างโรงเรือนอนามัยใน 2 ชุมชน, ด้านคมนาคม มีการแก้ปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจร ด้วยการสร้างรางระบายน้ำ ปรับผิวทางสัญจร และสร้างทางข้ามบริเวณเส้นทางตัดทางน้ำ ส่วนด้านอาชีพและเกษตรกรรม รวมทั้ง ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน เน้นเรื่องป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และการเกษตรทฤษฎีใหม่
 
สำหรับโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะเป็นต้นแบบที่ดี ในการให้ภาครัฐนำไปช่วยเหลือชุมชนแห่งอื่น ๆ ต่อไป
 
โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราโชบาย เพื่อเป็นแนวในการดำเนินโครงการฯ แก่เจ้าหน้าที่ และคณะผู้ปฏิบัติงานด้วย
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ