11 มี.ค. 2563
553 ครั้ง

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพ สมเด็จพระมหาธีราจารย์

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม ครบรอบ 9 ปี 
 
วันนี้ เวลา 18 นาฬิกา 30 นาที ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร โอกาสนี้ ทรงวางพุ่มดอกไม้ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะ ศาลสมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท 
 
จากนั้น เสด็จเข้าสู่พระอุโบสถ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ บูชาพระพุทธนรสีห์ตรีโลกเชฏฐ์ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดเครื่องทองน้อยถวายสักการะอัฐิ และรูปเหมือน สมเด็จพระมหาธีราจารย์ แล้วทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพ ครบรอบ 9 ปี สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสสโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร ซึ่งมรณภาพด้วยโรคมะเร็งตับ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 สิริอายุ 88 ปี พรรษา 67 
 
ทั้งนี้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มีนามเดิมว่า นิยม จันทนินทร เป็นบุตรของนายโหร่ง และนางฮิ่ม จันทนินทร เกิดเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2466 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อุปสมบทที่วัดพระญาติการาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อปี 2487 ได้ศึกษาพระธรรมจนสอบได้นักธรรมชั้นเอก และเปรียญธรรม 9 ประโยค นับเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย มีปฏิปทาและวัตรปฏิบัติที่งดงาม ดำรงอยู่ในเมตตาธรรม ได้ปฏิบัติศาสนากิจเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา เคยดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะใหญ่หนกลาง, คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เลื่อนสมณศักดิ์มาเป็นลำดับ จนถึงปี 2535 ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฎ ที่สมเด็จพระมหาธีราจารย์ 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ