11 มี.ค. 2563
194 ครั้ง

องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันนี้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคกลาง และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ไปติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคม จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่สำนักงาน กปร. , กรมพัฒนาที่ดิน และหน่วยงานที่เกี่ยว สนองพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พัฒนาพื้นที่มาตั้งแต่ปี 2522 ในลักษณะพิพิธภัฑณ์ธรรมชาติที่มีชีวิต 
 
ซึ่งจากการดำเนินงานมา 40 ปี ทำให้พื้นที่ที่เคยเป็นดินทราย กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ สามารถปลูกพืชได้หลากหลายชนิด รวมถึงให้ผลผลิตที่ดีขึ้น อีกทั้ง มีการศึกษาวิจัย ทดลอง จำนวน 132 เรื่อง นำไปขยายผลสู่เกษตรกรได้ 52 เรื่อง และจัดทำเป็นหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพได้ถึง 13 หลักสูตร ตลอดจน นำผลสำเร็จไปขยายผลสู่เกษตรกรพื้นที่รอบศูนย์ฯ 43 หมู่บ้าน 12,403 ครัวเรือน มีรายได้เฉลี่ย 60,000 บาท ต่อคนต่อปี ทำให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ความมั่นคง โดยในแต่ละปีจะมีผู้เข้ารับการอบรม และไปศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก
 
จากนั้น องคมนตรีและคณะ ไปติดตามสถานการณ์น้ำ และการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำโจน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้พิจารณา เกี่ยวกับการจัดหาแหล่งน้ำบริเวณลุ่มน้ำโจน โดยกรมชลประทานได้ดำเนินการเป็น 2 ส่วน คืองานพัฒนาแหล่งน้ำภายใน และภายนอกศูนย์ศึกษาฯ จำนวน 10 แห่ง และงานพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณลำห้วยน้ำโจน และลำน้ำสาขา จำนวน 20 แห่ง โดยมีการบริหารจัดการน้ำภายในศูนย์ศึกษาฯ ในลักษณะอ่างใหญ่เติมอ่างเล็ก หรืออ่างพวง ด้วยการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่อยู่ระดับสูงกว่า และมีปริมาณน้ำมาก เติมในอ่างที่อยู่ต่ำลงมา ด้วยระบบส่งน้ำ เช่น คลองส่งน้ำ หรือท่อส่งน้ำ 
 
พร้อมกันนี้ ได้ไปเยี่ยมชมแปลงเกษตรของนางวิเชียร ปราบพาล และนายประสิทธิ์ ศรีสงคราม เกษตรกรผู้ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนที่ 2 ซึ่งนำองค์ความรู้จากการอบรมที่ศูนย์ศึกษาฯ มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตน โดยเฉพาะการปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยคอก การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ ส่งผลให้สามารถปลูกพืชผักได้ตลอดทั้งปี
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ