14 มี.ค. 2563
528 ครั้ง

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจประจำวันที่ 14 มีนาคม 2563

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้
 
 
วันนี้ เวลา 14 นาฬิกา 37 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล และรองศาสตราจารย์อนุกัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ นำ นางสาวพิชชา ชุณหวาณิชย์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2555 ให้ไปศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมชีวเวศ ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา และได้สำเร็จการศึกษาดังกล่าวแล้ว เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 
 
 
ต่อมา เวลา 17 นาฬิกา 34 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป ในงานปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) เขตบางกอกใหญ่ ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 243 คน 
 
 
โดยปีนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนมาครบ 12 ปี และการดำเนินกิจการของโรงเรียนในด้านต่างๆ มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ "ความรู้ดี มีคุณธรรม" ซึ่งจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ภายใต้โครงการ "สร้างนักเรียนดีมีคุณธรรม" , กิจกรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง สอนให้นักเรียนเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารออมสิน เพื่อให้รู้จักเก็บออมเงินเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งสอนการปลูกพืชผักสวนครัว และมีศูนย์การเรียนรู้ "บ้านของพ่อ" นำพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแสงอาทิตย์ มาใช้ประโยชน์ทำน้ำดื่มปลอดเชื้อโรคใช้บริโภคภายในโรงเรียน ด้านการพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียน มีโรงเรียนจิตรลดา ช่วยส่งวิทยากรมาอบรมให้ความรู้ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ , มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส่งนักศึกษามาจัดค่ายคณิตศาสตร์ และจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ หัวข้อการสร้างภาวะผู้นำ และการส่งเสริมความรู้ด้าน IT เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปต่อยอดสร้างรายได้เสริม 
 
 
ทั้งนี้ จากการจัดทำกิจกรรมต่างๆนั้น ทำให้นักเรียนเกิดพัฒนาการ ในด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนได้ดี มีความมั่นใจในตนเอง และกล้าแสดงออกมากขึ้น
 
 
ในการนี้ ได้พระราชทานรางวัล และทุนการศึกษาแก่นักเรียน แล้วพระราชทานพระราชวโรกาส ให้นักเรียนใหม่ เฝ้าทูลละอองพระบาท และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กราบถวายบังคมลา จากนั้น ได้ทอดพระเนตรการแสดงโขนใหม่ชัยพิทยพัฒน์ฯ เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน "มัยราพณ์สะกดทัพ" รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนด้วย
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ