16 มี.ค. 2563
1,122 ครั้ง

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562

วานนี้ เวลา 18 นาฬิกา 50 นาที ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังอาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ประจำปีการศึกษา 2560 ถึง 2562 รวมทั้งสิ้น 1 พัน 466 คน 
 
โอกาสนี้ ได้พระราชทานพระโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ความว่า  "เป้าหมายในการพัฒนาบัณฑิต ในศตวรรษที่ 21 ควรมุ่งเน้นในการพัฒนาด้านคุณภาพมนุษย์และสังคม การพัฒนาด้านการศึกษา เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและสำคัญยิ่ง ในการพัฒนาประเทศ ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป นอกจากวิชาความรู้ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญแล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งซึ่งทุกคนจำเป็นต้องมี ก็คือวินัย วินัยนี้เป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้บุคคลมีระเบียบแบบแผนที่ดี ทั้งกายและใจ พร้อมสามารถประพฤติตน ปฏิบัติงาน ให้ประสบความสำเร็จ และความเจริญได้ ซึ่งจะทำให้สังคมเกิดความสงบ และเป็นระเบียบเรียบร้อย บุคคลผู้มีความรู้ มีวินัย จึงเป็นผู้ที่สามารถนำพาตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ให้บรรลุถึงความเจริญ และความมั่นคง อันวัฒนาถาวรต่อไปได้"
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ