17 มี.ค. 2563
1,078 ครั้ง

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดน่าน เป็นวันที่ 2
 
เวลา 9 นาฬิกา 2 นาที วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กด้อยโอกาส แบบพักนอนประจำ ในระดับชั้นประถมศึกษา, มัธยมศึกษา และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา และกลุ่มชาติพันธ์ุ อาทิ ชนเผ่าม้ง มลาบรี ขมุ และเมี่ยน
 
ในการนี้ ทรงเปิดอาคารสิริพัฒนา ซึ่งได้รับงบประมาณการก่อสร้างจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับเป็นห้องเรียน ห้องประชุม และสำนักงาน โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่ออาคารสิริพัฒนา หมายถึง อาคารซึ่งเป็นแหล่งความเจริญและเป็นมงคล
 
จากนั้นทอดพระเนตร โครงการพัฒนาวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพระหว่างเรียน อาทิ งานผ้าปักมือ ลวดลายต่างๆ ที่ประยุกต์ลวดลายล้านนามาเขียนลาย และปักบนผ้าพื้นเมือง, การทำผ้าเขียนเทียน ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวเขาเผ่าม้ง, การนวดแผนไทย ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ามานวด รวมถึง หลักสูตรช่างไฟฟ้า และเครื่องยนต์ โดยร่วมกับ กับวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา และวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน 
 
นอกจากนี้ ยังได้จัดทำเพจจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน ในชื่อ “ปั้นดอย 56”  เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ช ผลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เมื่อปี 2561 นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
 
โรงเรียนแห่งนี้ ยังเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ช่างเครื่องเงิน จัดทำหลักสูตรวิชาชีพเครื่องเงิน โดยกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทอง ได้เข้ามาฝึกอบรมการออกแบบลวดลาย และการตลาด นอกจากนี้ ยังได้ทำบันทึกข้อตกลงกับภาคเอกชน ในการรับนักเรียนที่จบหลักสูตรเฉพาะทางช่างเครื่องเงินรูปพรรณเข้าทำงานเมื่อจบการศึกษา ด้านกีฬา นักเรียนหญิงยังสร้างชื่อเสียง กีฬารักบี้ฟุตบอลหญิง 7 คน ครองแชมป์กีฬาเยาวชนแห่งชาติ 5 สมัย และยังเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันในระดับนานาชาติ ที่ประเทศญี่ปุ่น ลาว และมาเลเซีย
 
ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนทุนพระราชทาน โครงการบัณฑิตคืนถิ่น หลักสูตรปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 14 คน เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้า
 
เวลา 11 นาฬิกา 26 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปกองบังคับการกรมทหารพรานที่ 32 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง ทรงติดตามความก้าวหน้า “โครงการทหารพันธุ์ดี น่าน” ที่มณฑลทหารบกที่ 38 ร่วมกับกรมทหารพรานที่ 32 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนองพระราชดำริ ผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก และพันธุ์ปศุสัตว์ ที่ดี มีพอแจกจ่ายให้เกษตรกรจังหวัดน่านและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับประโยชน์ร่วมกัน 
 
โครงการนี้ เริ่มขึ้นเมื่อปี 2561 ใช้ชื่อว่า “โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 38” ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการทหารพันธุ์ดี น่าน “ ในระยะแรกใช้พื้นที่ว่างเปล่าของทหาร บริเวณฐานปฏิบัติการแสงเพ็ญ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเวียง จำนวน 42 ไร่ ปัจจุบันขยายเพิ่มเป็น 74 ไร่เศษ ซึ่งปีที่ผ่านมา (2562) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยม ทรงชื่นชมที่ใช้เวลาเพียง 1 ปี ก็สามารถทำได้สำเร็จ ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารได้ เป็นตัวอย่างที่ดี เป็นการช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือประชาชน และใช้พื้นที่เขตทหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 
โอกาสนี้ ได้ประทับรถรางพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่โครงการฯ โดยรอบ แบ่งเป็นพื้นที่เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ 13 ไร่ พื้นที่คอกหมู่ป่า 2 ไร่ พื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทาน 7 ไร่ พื้นที่ปลูกผักเพื่อสุขภาพ 2 ไร่ พื้นที่ผักปลอดภัย 6 ไร่ พื้นที่ปลูกไผ่ 3ไร่ ที่เหลือเป็นพื้นที่กิจกรรมอื่นๆและระบบสาธารณูปโภค อีกกว่ามากกว่า 40 ไร่ /การทำเกษตร เน้นใช้ธรรมชาติมากที่สุด ไม่ใช้สารเคมี มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติจากอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาวตามพระราชดำริ สร้างตั้งแต่ปี 2522 เป็นเขื่อนดิน ความจุมากกว่า 2 แสนลูกบาศก์เมตร เพียงพอใช้อุปโภคได้ทั้งปี
 
สำหรับกิจกรรมที่ทอดพระเนตรในวันนี้ เช่น โครงการผลิตลูกไก่พันธุ์ประดู่หางดำ ไก่กระดูกดำพระราชทาน ไก่พื้นเมืองสายพันธุ์เหลืองหางขาว ปัจจุบันผลิตลูกไก่แจกให้ประชาชนได้แล้ว และเร่งขยายพันธุ์ดีให้มีเพิ่มขึ้น ส่วนการผลิตไข่ไก่สดเพื่อลดการนำเข้าจากภายนอกจังหวัดน่าน เป็นไข่ไก่พันธุ์ซุปเปอร์ไฮไลน์ ได้ไข่ไก่กว่า 2 แสน 1 หมื่นฟอง ปลายปีนี้ไก่พันธุ์ซุปเปอร์ไฮไลน์จะหมดอายุ และนำไก่พันธุ์รุ่นใหม่เลี้ยงทดแทนการผลิตผักเชียงดา และการส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานรับประทาน พบว่า ปริมาณน้ำตาลในเส้นเลือดลดลง ปัจจุบันปลูกผักเชียงดาได้แล้ว 1 พัน 800 ต้น และขยายกิ่งพันธุ์ได้อีกกว่า 2 พันต้น
 
การขยายผลโครงการทหารพันธุ์ดีน่านสู่ชุมชน ได้ฝึกอบรมทหารพันธุ์ดีก่อนปลดประจำการ จำนวน 100 นาย ออกไปสร้างเครือข่ายทหารพันธุ์ดีต้นแบบ ตามชุมชนต่างๆ ให้ความรู้ประชาชนทั้งด้านการเกษตร การปศุสัตว์ และการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ รวมถึงระบบไฟฟ้าและปะปา  การเพาะพันธุ์หมูป่า หมูเหมยซาน และหมูคุโรบุตะลูกผสม สามารถผลิตลูกหมูได้แล้ว ในอนาคตจะพัฒนาสายพันธุ์ให้ได้ลูกผสมที่มีความแข็งแรงดี 
 
ส่วนการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน “ เพื่อนช่วยเพื่อน” มีแปลงปลูกถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร 1 ได้เมล็ดพันธุ์ 55 กิโลกรัม , พริกขี้หนูลับแล ได้เมล็ดพันธุ์ 30 กิโลกรัม และมะเขือเปราะเจ้าพระยา ได้เมล็ดพันธุ์ 55 กิโลกรัม ด้านการผลิตสัตว์ปีกพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” สามารถผลิตไข่เป็ดได้ประมาณ 8 พันฟองต่อวัน หรือปีละประมาณ 2 แสน 8 หมื่นฟอง ช่วยแก้ปัญหาการนำเข้าไข่เป็ดจากภายนอกจังหวัดน่านได้ และยังมีลูกเป็ดพระราชทาน แจกให้ประชาชนไปเพาะเลี้ยงได้แล้ว
 
โอกาสนี้ ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักสำหรับทหารพันธุ์ดีต้นแบบที่จะปลดประจำการ แล้วพระราชทานพระราโชวาทแก่คณะทำงานโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน ทรงชื่นชมที่สามัคคีช่วยเหลือกัน คิดแก้ปัญหาต่างๆอย่างรอบด้าน ทำให้โครงการประสบผลสำเร็จดี เป็นต้นแบบให้ประชาชนได้เรียนรู้ ที่สำคัญยังเป็นสถานที่ฝึกอบรมให้ทหารที่จะปลดประจำการ ออกไปเป็นทหารพันธุ์ดี เป็นคนที่สมบูรณ์ มีความรอบรู้ทั้งวิชาการและรอบรู้สภาพท้องถิ่นของตนเอง จะได้คิดริเริ่มแก้ปัญหาได้ตรงจุด และดำเนินกิจกรรมการเกษตรได้ด้วยดี
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ