18 มี.ค. 2563
296 ครั้ง

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน

วันนี้ เวลา 9 นาฬิกา 12 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ทรงเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคาร "นันทปัญญาทร" ซึ่งได้รับงบประมาณการก่อสร้างจากกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับเป็นห้องเรียน ห้องประชุม และสำนักงาน โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม "อาคารนันทปัญญาทร" หมายถึง อาคารที่เป็นแหล่งเอื้ออาทรความรู้และความสุข
 
ในการนี้ทอดพระเนตรการสาธิตการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ อาทิ การส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ และมัดเล็ก การจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีวอลดอร์ฟ ที่เน้นการส่งเสริมให้เด็กได้เล่นอย่างอิสระ ใช้สื่อการเรียนรู้ธรรมชาติ ผ่านกิจกรรม 3 ด้าน คือ กิจกรรมทางกาย ,อารมณ์ความรู้สึก และการคิด ครูและผู้เรียนจะเรียนรู้ร่วมกันตามความสนใจของเด็ก อาทิ การทอผ้า และการปั้นขี้ผึ้ง ที่ล้วนแต่เป็นการฝึกทักษะการสร้างสมาธิให้แก่เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
 
ทั้งนี้ ศูนย์ศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน ดำเนินการจัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม โดยเตรียมความพร้อม ให้การสนับสนุน และความช่วยเหลือทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ ให้บริการการศึกษาบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ดำเนินการจัดระบบส่งต่อโรงเรียนและชุมชน ตามความเหมาะสม อาทิ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ที่ให้การศึกษาแก่บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ,โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ,โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ที่จัดการศึกษาในรูปแบบห้องเรียนคู่ขนาน และโรงพยาบาลน่าน ที่ให้บริการจัดการเรียนการสอนแก่เด็กป่วยเรื้อรัง อาทิ ธารัสซีเมีย ซึ่งต่างเน้นการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือ IEP ร่วมกับการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดียิ่งขึ้น มีพัฒนาการที่ดีขึ้น สามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้ ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัว ใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข
 
ต่อมา เสด็จพระราชดำเนินไปยัง โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน อำเภอเมืองน่าน พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเครื่องจักรการผลิต รวมถึงการปรับปรุงและต่อเติมโรงแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฯ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้แก่เกษตรกร เริ่มดำเนินการปรับปรุง และต่อเติมโรงแปรรูปฯ ในปี 2562 รวมทั้งจัดหาเครื่องจักร เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต อีกร้อยละ 80 ปัจจุบันดําเนินการแล้วเสร็จ และเร่ิมใช้งานแล้ว 
 
นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนการเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูฟ้า ในร้านกาแฟมวลชน 20 สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร และจะขยายช่องทางการจำหน่าย ผ่านตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติทั่วประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ภูฟ้า ได้แก่ ชาอูหลงภูฟ้าน้ำผึ้ง และ น้ำหม่อนภูฟ้าน้ำผึ้ง ทดลองจำหน่าย ในร้านกาแฟมวลชน และมีแผนจะขยายการจำหน่าย ให้ครบ 362 สาขาทั่วประเทศ 
 
 โอกาสนี้ ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์โอทอป จังหวัดน่าน ซึ่งกลุ่มคลัสเตอร์เกษตรแปรรูป จังหวัดน่าน ได้นำสินค้าเกษตรแปรรูป ทั้งอาหาร ผลิตภัณฑ์ความงาม รวมถึงสมุนไพรมาจัดแสดง สมาชิกกลุ่มคลัสเตอร์ฯ เป็นการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ ที่นำผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดน่านมาแปรรูป ปัจจุบันมีสมาชิก 52 ราย มีสินค้าออกสู่ตลาด กว่า 200 รายการ ได้รับการสนับสนุน จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และหาช่องทางการตลาด รวมทั้ง มีผลงานเครื่องเงินของนักเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง ที่มาเรียนแบบทวิภาคี ที่บริษัทดอยซิลเวอร์แฟคตอรี่ จำกัด จังหวัดน่าน รวมถึง การนำหญ้าสามเหลี่ยม ซึ่งมีอยู่เฉพาะที่ดอยภูฟ้า มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องเงินต่างๆ ด้วย
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ