19 มี.ค. 2563
595 ครั้ง

พิธีสมโภชพระสุพรรณบัฏ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ในการจัดพิธีสมโภชพระสุพรรณบัฏ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร เจริญ สุวัฑฒโน
 
วันนี้ เวลา 14 นาฬิกา 15 นาที ที่พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ได้มีการบำเพ็ญกุศลทักษิณา นุปทานอุทิศถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และอุทิศแด่พระบูรพาจารย์ และพระบุพการี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ ในการจัดพิธีสมโภชพระสุพรรณบัฏสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวัฑฒโน )โดยมีสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
 
ทั้งนี้ เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ที่ได้ทรงปฎิบัติบำเพ็ญต่อชาติบ้านเมือง และประชาชนชาวพุทธมาอย่างยาวนานถึง 100 ปี 
 
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร เจริญ สุวฑฺฒโน มีพระนามเดิมว่า เจริญ คชวัตร ประสูติเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ปี 2546 ที่จังหวัดกาญจนบุรี บรรพชาเป็นสามเณร ในปี 2469 ณ วัดเทวสังฆาราม จังหวัดกาญจนบุรี โดยพในปี 2472 ได้ย้ายไปศึกษาพระปริยัติธรรม ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ทรงพระเมตตารับไว้ โดยทรงปฏิบัติตามกฎกติกาของวัดครบถ้วน และได้รับประทานนามว่า “สุวฑฺฒโน” ซึ่งมีความหมายว่า “ผู้เจริญดี” 
 
กระทั่งปี 2476 ทรงอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ที่วัดเทวสังฆาราม จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อออกพรรษาแล้ว ทรงทำทัฬหีกรรม = เป็นธรรมยุต ที่วัดบวรนิเวศวิหาร และทรงได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อปี 2504 ต่อมาในปี 2532 ได้รับพระราชทานสถานาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
 
และในปี 2555 ที่ประชุมสุดยอมผู้นำชาวพุทธโลก ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ได้มีฉันทามติถวายตำแหน่งพระประมุขสูงสุดแห่งพระพุทธศาสนาโลก แด่ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร นับเป็นครั้งแรก ของพระพุทธศาสนาโลกและในวันพรุ่งนนี้ จะมีพิธี อัญเชิญพระอัฐิเข้าประดิษฐาน ณ หอพระนาก วัดพระศรีรัตนศาสดารามภายในพระบรมมหาราชวัง 
 
วันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ พระราชทานพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมกุฏวิทยมหาราช พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และอุทิศแด่พระบูรพาจารย์ และพระบุพการี
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ