21 มี.ค. 2563
449 ครั้ง

องคมนตรี ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน พระราชทานศพ พระพรหมมงคล

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน พระราชทานศพ พระพรหมมงคล อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 
วันนี้ เวลา 10 นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน พระราชทานศพ พระพรหมมงคล (ทอง สิริมังคโล) ณ มหาศาลาหทัยนเรศว์ร  วัดพระธาตุศรีจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เนื่องจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน สิริอายุ 96 ปี พรรษา 76 
 
พระพรหมมงคล หรือหลวงปู่ทอง อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7 และอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง มีนามเดิมว่า "ทอง พรหมเสน" เป็นบุตรของนายทา และนางแต้ม พรหมเสน เกิดเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2466 ที่อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี 2477 ได้บรรพชา จากนั้นในปี 2487ได้อุปสมบท ณ วัดบ้านแอ่น อำเภอฮอด ได้รับฉายานามว่า "สิริมังคโล" 
 
ทั้งนี้ พระพรหมมงคล นับเป็นพระเถระที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคม และชุมชน โดยสนับสนุนการสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม และมูลนิธิเพื่อการศึกษา แก่พระสงฆ์ สามเณรมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญในด้านวิปัสสนากรรมฐาน มีศิษยานุศิษย์ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ซึ่งรัฐบาลเมียนมาได้ถวายสมณศักดิ์ "อัคคมหากัมมัฏฐานาจาริยะ" นับเป็นสมณศักดิ์สูงที่สุด ที่รัฐบาลเมียนมาถวายแด่พระภิกษุต่างชาติในฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในฐานะที่มีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่ และสอนวิปัสสนากรรมฐาน 
 
นอกจากนี้ ยังเป็นประธานทำการชำระพระไตรปิฎกปริวรรตพระไตรปิฎก อรรกถา และฎีกาจากภาษาไทยเป็นภาษาล้านนา ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ ที่ใช้หลักสัปปุริสธรรม 7 คือ เป็นผู้รู้หลักการ รู้จุดหมาย รู้ตน รู้ประมาณ รู้กาล รู้ชุมชน และรู้บุคคล ในการบริหารการปกครอง และการบริหารงาน รวมทั้งเป็นประธานนำคณะศิษยานุศิษย์บำเพ็ญทานบารมี ร่วมสร้างเสนาสนะแก่วัดในทั่วภาคเหนือ และภาคอื่นๆ ล้วนสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ