25 มี.ค. 2563
113,840 ครั้ง

ครม.ไฟเขียว แจกเงิน 5 พัน 3 เดือน ลูกจ้างนอกระบบ รวม 8 มาตรการสู้โควิด-19

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมทีมเศรษฐกิจ ประกาศมาตรการเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 เฟส 2 หลังจากพบว่ามีแรงงานตกงานจากสถานการณ์นี้จำนวนมาก โดยออก 8 มาตรการช่วยเหลือดังนี้

 

1.แจกเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เม.ย. – มิ.ย.2563) ให้แก่ แรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบ ประกันสังคมหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดประกอบ โดยผ่านการลงทะเบียน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ เป้าหมายรวมทั้งสิ้น 3 ล้านคน และการโอนเงินผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น พร้อมเพย์ตามเลขบัตรประจําตัวประชาชน โอนเข้าบัญชีธนาคาร กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

 

2.ปล่อยเงินกู้ฉุกเฉิน 10000 บาท ต่อ ราย อัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อเดือน ระยะเวลากู้ ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน ปลอดชําระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนรับคําขอสินเชื่อถึงวันที่ 30 ธ.ค.2563 โดยไม่ต้องใช้หลักประกัน  ผ่านธนาคารออมสัน และ ธ.ก.ส. วงเงินรวม 40,000 ล้านบาท

 

3.เงินกู้พิเศษเพิ่มเติม โดยมีหลักประกัน สำหรับผู้ที่มีรายได้ประจํา 50,000 บาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกินร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี รับคําขอสินเชื่อถึงวันที่ 30 ธ.ค.2563

 

4. สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสําหรับสํานักงานธนานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยธนาคารออมสินสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำวงเงินรวม 2,000 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อปี และ สธค. คิดดอกเบี้ยจากประชาชนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.125 ต่อเดือน ระยะเวลา 2 ปี

 

5. เสริมความรู้ จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ เสริมอาชีพ พร้อมทั้งจัดทํากิจกรรมเพื่อสังคม

 

6. เลื่อนเวลาการชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2563 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ส.ค.2563 เพื่อบรรเทาภาระให้แก่ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น

 

7.เพิ่มวงเงินหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพ จากเดิมตามจ่ายจริงไม่เกิน 15,000 บาท เป็นไม่เกิน 25,000 บาท และเมื่อรวมกับการหัก ลดหย่อนค่าเบี้ยประกันชีวิตและเงินฝากประเภทสงเคราะห์ชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท และรัฐสามารถ นํารายจ่ายด้านสาธารณสุขที่ลดลงจากการทําประกันสุขภาพของประชาชนไปช่วยเหลือประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ทั้งในด้านสาธารณสุขและด้านอื่น ๆ ได้มากขึ้น

 

8. มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับค่าตอบแทนในการเสี่ยงภัยของบุคลากร ทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับ

 

(1) ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยจากโควิด-19

 

(2) ค่าตอบแทนบุคคลที่มิใช่ข้าราชการหรือข้าราชการ ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการให้คําปรึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อรับมือกับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ได้รับแต่งตั้งจากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมินที่ ได้รับในปีภาษี 2563 เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่มีภาระภาษี 

 

สำหรับขั้นตอนวิธีการรับลงทะเบียน 

 

1.เตรียมเอกสารสำหรับลงทะเบียน คือ หมายเลขบัตรประชาชน, ข้อมูลบริษัทนายจ้าง, ข้อมูลปัญหาความเดือดร้อน และข้อมูลบัญชีพร้อมเพย์ หรือ บัญชีธนาคาร

 

2. ลงทะเบียนออนไลน์ ตรวจคุณสมบัติผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com (คาดเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 28 มี.ค. 63)

 

3. เงินเยียวยาจะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ภายใน 5 วัน หลังการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/fZYvg_lOWQg

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ