26 มี.ค. 2563
669 ครั้ง

ก.แรงงานแจง แก้กฎกระทรวงกรณีว่างงาน ครอบคลุมโรคระบาด เร่งเยียวยา 'นายจ้าง-ลูกจ้าง'

ก.แรงงาน แถลงชี้แจง แก้กฎกระทรวง กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ครอบคลุมโรคระบาดด้วย ย้ำแรงงานที่ไม่ได้ทำงาน นายจ้างจำเป็นต้องจ่ายเงินเดือนต่อไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 เปิดช่องนายจ้าง-แรงงานต่างด้าวลงทะเบียนอยู่ต่อได้
 
 
หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แถลงแนวทางดูแลผู้ใช้แรงงานในสถานการณ์โควิด-19 ระบาด โดยคณะรัฐมนตรีมีมติแก้กฎกระทรวง ว่าด้วยผลประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ให้ครอบคลุมกรณีโรคระบาด เพื่อป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 31 สิงหาคมปีนี้ โดยขยายเวลาส่งแบบเงินสมทบผู้ประกันตนงวดเดือนมีนาคม ให้ส่งภายในวันที่ 15 กรกฎาคม ,งวดเดือนเมษายนให้ส่งใน 15 สิงหาคม และงวดเดือนพฤษภาคมให้ส่งในวันที่ 15 กันยายน
 
 
นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่ามีแนวทางช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกันตนและนายจ้างโดยลดหย่อนเงินสมทบในส่วนของนายจ้างลดหย่อนลงเหลือร้อยละ 4 ส่วนลูกจ้างลดหย่อนลงเหลือร้อยละ 1 โดยการนำส่งตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ให้ยืดออกไปอีก 3 เดือน และกรณีผู้ประกันตนที่นายจ้างไม่ให้ทำงานจากเหตุสุดวิสัย ให้รับเงินว่างงานร้อยละ 50 ของค่าจ้างไม่เกิน 180 วัน และกรณีหน่วยงานภาครัฐให้หยุดกิจการชั่วคราว ให้รับเงินกรณีว่างงานร้อยละ 50 ของค่าจ้างไม่เกิน 60 วัน ส่วนผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระก็สามารถได้สิทธิ์เดือนละ 5,000 บาท ตามที่กระทรวงการคลังให้ไว้
 
 
นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมฝีมือแรงงาน กล่าวว่า ทางกรมมีแนวทางการฝึกอาชีพให้แก่แรงงานที่ไม่ได้อยู่ในระบบการจ้างงาน กลุ่มเป้าหมาย 390 รุ่นทั่วประเทศ ประมาณ 8,000 คน ใช้งบประมาณ 33 ล้านบาท ระยะเวลาฝึก 50 วัน และการฝึกแรงงานในระบบการจ้าง โดยพัฒนาทักษะเพิ่มเติมให้สูงขึ้น เพื่อให้มีทักษะการทำงานดีขึ้น เป็นระยะเวลา 1 เดือน เช่น หลักสูตรการใช้อินเทอร์เน็ตในการทำงาน การเขียนแบบคอมพิวเตอร์ มีกลุ่มเป้าหมายประมาณ 7,000 คน 350 รุ่น ใช้งบประมาณ 35 ล้านบาท
 
 
นายเชิดศักดิ์ วิสุทธิกุล ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน กล่าวถึงการจัดการแรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตทำงานสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 หากประสงค์ที่จะทำงานต่อให้มารับใบขออนุญาตทำงานภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่สำนักงานกรม และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ one stop service ในกรุงเทพมหานคร 4 แห่ง และภูมิภาค 38 แห่ง และนายจ้างสามารถยื่นบัญชีรายชื่ออนุมัติทางออนไลน์ได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม เพื่อผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามสามารถอยู่ชั่วคราวต่อไปได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยยกเว้นค่าปรับอยู่เกินกำหนด
 
 
นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชี้แจงกรณีสถานประกอบการที่หยุดกิจการชั่วคราวว่า ในข้อกฎหมาย หากมีเหตุจำเป็นก็สามารถหยุดกิจการชั่วคราวได้ แต่การจ่ายเงินให้กับลูกจ้างอาจจะไม่สามารถจ่ายได้เต็มตามที่ลูกจ้างได้รับ แต่ก็ต้องจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของลูกจ้างได้รับตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน
 
 
ส่วนกรณี ที่ลูกจ้างถูกบังคับให้เซ็นต์ลาออก ถือเป็นเจตนามิชอบ จึงเป็นการลาออกด้วยความมิชอบ ส่วนลูกจ้าง ที่กังวลใจ ปัญหาสุขภาพ และขอกักตัว 14 วัน จะได้รับสิทธิหรือไม่นั้น อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ยืนยันว่า คงต้องใช้ระบบแรงงานสัมพันธ์ พูดคุยกัน แต่แนะนำให้ใช้สิทธิ์ ลาป่วยตามกฎหมาย ได้ 30 วัน ลาพักร้อน ตามสิทธิ์ที่มีไปก่อน
 
รับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/FfEbjXRUTfE
 
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ